Geguritan Ajar Pikatan

Saking Wikipédia
Gaguritan Ajar Pikatan
Aran liyanangaguritan·hajaŕpikatan·
SorohSusastra
Pinanggal asal1907
Kawedar kapertama ringSidemen
Basa(-basa)Basa Kawi
Ukuran40 cm x 3,5 cm
FormatGaguritan
AksaraAksara Bali
Lempir30
Ngranjing Koleksi ringKapustakaan Kantor Dokuméntasi Budaya Bali
Klasifikasi Gedong KirtyaItihasa

Geguritan Ajar Pikatan utawi kabaos Geguritan Hajar Pikatan inggih punika awi-awian sané mabasa kawi sané kasusun wantah nganggén pupuh asiki kemanten inggih punika pupuh ginada. Gegurita puniki nyritayang indik pangeran saking kerajaan Hajar Pikatan sané matemu sareng widyadari sané maparab Dewi Supraba.

Daging Carita[uah | uah wit]

Geguritan puniki nyritayang indik raja saking panegara Hajar Pikatan sané madué putra sané bagus apekik sakadi Sang Hyang Smara mawasta Raden Mantri.[1] Raden mantri seneng pisan maboros miwah mapikat ring alase. Nenten madué rasa takut, seneng morosin buron katengahin wana sané madurgama. Raden Mantri maboros nyabran wai. Taler, sampun ketah kauningin yéning dané maboros, pacang makeh mikolihang. Sedek dina anu, rauh saking maboros, dané sampun ring puri, dané sedih tur pikayunane joh sawat. Makasami parekan idané mataken tur nglemesin mangda Raden Mantri kayun mabaos. Raris Raden Mantri maosang indik sané ngawinang ida sedih tur lesu. Raden Mantri dibi tengah wengi ngipi nyanggra bulan ring tengahing wengi. Bulan punika taler ulung ring pabinanidané. Raden Mantri kedeh manahnyane mangda uning napi suksman ipian idané punika. Raris parekanidané maosang punika wantah ipian sané becik pisan. Ipian punika pastika macihna Raden Mantri pacang ngamolihang buron sané makeh yéning benjang lunga jagi maboros. Punika mawinan, benjang semeng, makasami sayaga jagi maboros. Raden Mantri jagi lunga maboros ring Gunung Koripan. Pamargine nglintangin sakancan alas tegalan, makasami sampun garjita jagi maboros.

Sasampune ring Gunung Koripan, Raden mantri ngawitin maboros. Ida nyiksik ring tengahing wana ngrereh buron miwah paksi. Sakewanten, ring wana sepi jampi. Nenten wénten buron miwah paksi sané matindakan. Ngantos matan aine engseb Ida tan manggihin buron nang abesik. Sebet pisan manah idané. Makasami para punggawa miwah parekan idané sampun leleh. Raris makasami masayuban miwah meneng abosbos. Raden Mantri mamanah jagi ngrereh toya, raris ida madué pikayunan ngrereh punyan nyuh, ngalap nyuh jagi kainem toyane. Doh ida mamargi, raris kapanggihin punyan nyuh raris kapenekin. Rikala jagi ngambil nyuh Raden Mantri manggihin wénten anak masiram ring telagane. Raden Mantri raris nujur telaga. Irika Raden Mantri mengkeb raris ngintip anak istri sané sedeng masiram. Kacingakin wastrannyane nyangket ring punyan-punyanane raris kaambil. raden Mantri raris mengkeb ring punyan angsokane. Anak istri punika nenten lian Dewi Supraba sané kaucap Raden Dewi, widyadari sané rauh saking suarga. Ri sampune wusan masiram, raris ida sang dewi jagi mawali budal tur ngrereh wastrannyane. Tengkejut ida manggihin wastrannyane ical. Raris ida mapanika, sapasira sané kayun ngwaliang wastranyane jagi kaicen mas miwah artabrana. Raden Mantri wantah meneng kemanten. Raris malih dewi supraba nganika, Sapa sira kayun ngwaliang wastranidané jagi kaanggén rabi, napike manusia utawi Dewa. Raris Raden Mantri medal saking genahnyane tur nyantenang angga.

Sang Kalih raris pada tresna asih. Irika raris Raden Mantri nunas ring Sang Dewi mangda kayun makaronan nyujur panegara Hajar Pikatan. Dewi Supraba masemu sedih riantukan nenten prasida nganutin sapangandikan Raden Mantri. Irika raris Raden Dewi masamaya jagi mawali malih tur ngicenin Raden Mantri bungkung pinaka pangiket semaya. Raden Dewi nganikain Raden Mantri mangda nenten sedih tur ngantosang sapangrauh Raden Dewi.

Pustaka[uah | uah wit]

  1. "Gaguritan Ajar Pikatan - Wikisource". ban.wikisource.org. Kaaksés 2022-05-05.