Paribasa

Saking Wikipédia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Basita Paribasa inggih punika basa rerasmen wiadin panglengut basa. Kanggen panglengut basa sajeroning mabebaosan kalih magegonjakan, sajeroning basa pakraman wiadin basa pasawitrayan. Seosan ring punika, Sang Kawi sané sampun wibuhing Basa Basitha, tan mari ngunggahang Basitha Paribasa puniki, sakadi Uperenga miwah Pralambang, sané makardi lengut kakawian punika.[1]

Sane ngranjing Basitha Paribasa minakadi:

Sesonggan[uah | uah wit]

Sesonggan inggih punika saking kruna 'ungguh', sané mateges linggih, genah, wiadin nongos. Kruna ungguh polih paweweh merupa pangiring (akhiran) "an", dados ungguhan sané mateges janji utawi pati. Kruna ungguhan kasandiang dados unggwan. Sajeroning pangucapan kruna unggwan puniki dados unggan. Selantuir ipun kruna unggan puniki polih pangater (awalan) "sa" dados saunggan, taler kasandiang malih dados songgan. Kruna songgan puniki kadwipurwayang dados sesonggan.

Sesonggan puniki sakadi pelambang kahanan kalih polah jadma, sané kaimbangang ring kahanan kalih polah barang wiadin buron. Umpami: "bedug pengorengan". Pengorengan punika wantah wangun utawi kawentenan ipun sakadi punika bedug, meweh antuk ngelegang mangda asah (lurus/datar). Dados ipun suksmannyane: kaucapang ring anak sané kalintang bengkung tur sigug, nenten dados ajahin.

Ring sor puniki wénten conto sesonggan, luir ipun:

 • Taluh apit batu. Suksemanipun: kaucapang ring anake sané magenah ring genahe sané sukil/keweh, singsal agulikan pacang nemu baya.
 • Abias pasih. Suksemanipun: nenten keni utawi nenten sida antuk ngawilangin katahipun biase ring pasih.
 • Blakas mangan di pisaga. Suksemanipun: sakadi anake madué painak muani siteng tur anteng, sakewanten ipun magenah ring pisaga.
 • Ngentungan uyah ke pasih. Suksemanipun: kaucapang ring anake sané mapi-mapi ngicenin barang utawi artha ring anak sané sampun sugih.
 • Kuluk ngongkong tuara ngutgut. Suksemanipun: kaucapang ring anake sané sida mawicara manten (ngomong saja), nanging nenten wénten pakaryanne utawi tindakanne.
 • Ngajahin bebek ngelangi. Suksemanipun: kaucapang ring anake sané mapi-mapi ngajahin anak sané sampun wikan utawi duweg.
 • Ngrebutin balung tan paisi. Suksemanipun: ngrebutin brang nenten wénten isine utawi barang sané nenten malih maguna.
 • Buka gowake ngadanin ibane. Suksemanipun: kaucapang ring anake sané sombong, nyapa kadi aku.
 • Liep-liep lipi gadang. Suksemanipun: kaucapang ring anake sané ring pangarepne jemet pisan, sakewanten sujatinne ipun anak sané nenten becik/jahat.
 • Kutal-kutil ikut celeng. Suksemanipun: kaucapang ring pakaryan sané rasane aluh, sakewanten sujatine nak meweh yen kalaksanayang.

Sesenggakan[uah | uah wit]

Sasenggakan puniki pateh sakadi ibarat (basa Indonésia). Sasenggakan, linggaipun "Senggak", artinipun "Singguk" utawi "Sentil" antuk raos. Senggak polih pangiring "an" dados senggakan, kadwipurwayang dados "Sasenggakan" ngintar basa (kata ungkapan), tegesipun "Babinjulan" makardi ica sang miragi utawi mireng, semalih makardi jengah tur sebet sang kaanggen sasenggakan, antuk keni kasentil manahipun.

Sasenggakan puniki sakadi palambang utawi sasimbing indik kahanan kalih polah janma sané kaimbangan ring kahanan kalih polah buron utawi barang, upami:

Wenten anak mawasta I Balag. Sabilang sangkep ring banjar ipun kiap, nguyuk-uyuk ngengkis raris pules. Indik I Balag puniki raris anggena sasenggakan ring banjaripune. Yen wénten murid kiap nguyuk ring sekolahan, raris kaucapang antuk timpalipune sakadi I Balag. Yening murid punika kalih I Balag miragi dewekipune kaanggen sasenggakan, janten ipun jengah wiadin sebet kabinjulin.

Sasenggakan puniki taler sakadi sesonggan, kewanten binanipun sasenggakan puniki satata kariinin antuk kruna "Buka", tur wénten sané sakadi sampiran ipun. Lengkarane sané riinan dados giing (sampiran), sané apalet pungkuran dados katerangan polah wiadin kahanan, raris kalanturang antuk suksemanipun. Ring asapunipune nenten perlu malih dagingin suksemanipun, antuk sampun terang artinipun.

Puniki wénten makudang-kudang imba utawi conto sasenggakan luiripun:

 1. Buka bantene, masorohan; suksemanipun: sakadi anake sané madué perusahaan, wantah ngutamayang panyamaanipune kewanten makarya irika.
 2. Buka bangken gajahe, joh-joh mabo; suksemanipun: sakadi anake sané mapangkat ageng utawi anak sané sugih, yening katiben antuk sengkala, ortinipune maideh-idehan rauh ka jaba kuta.
 3. Buka batun buluane, nglintik tuah abesik; suksemanipun: kaucapang ring anake sané nenten madué nyama wiadin timpal, wantah ipun padidian.
 4. Buka be banone, dawanan bungut; suksemanipun: sakadi anake sané demen nuturang wiadin ngraosang omong timpal ring anak lian.
 5. Buka benange, kadung suba macelebang; suksemanipun: sakadi anake sané kadung ngambil pakaryan, nyalah-nyalah yening ipun makarya nenten jantos puput.

Ring sor puniki wantah makudang-kudang conto sasenggakan.

 1. Buka besine teken sangihane, pada apesne; suksemanipun: sakadi anake sané mapakarya, sang nalih miwah sang sané kadalih, janten sami katahipun nelasang prabeya.
 2. Buka bikule, ngutgut sambilang ngupinin; suksemanipun: sakadi anake sané madaya kaon wiadin corah, seka kidik ngambil barang-barang timpalipune, kewanten ipun mapi-mapi nulungin.
 3. Buka becicane ujanan, nguci; suksemanipun: sakadi anake sané ngucekcak ngomong nenten karwan tuktuk bongkolipun.
 4. Buka bikule pisuhin, sumingkin bejit; suksemanipune: sakadi anake alit-alit kual, yening ajahin wiadin glemekin ipun sumangkin kual.
 5. Buka bukite ejohin, katon ngrawit; suksemanipun: sakadi anake pakantenan ipun saking doh jegeg utawi bagus, kewanten wawu tampek tlektekang ipun bodo, muanipune burik.
 6. Buka cicinge ngongkong, tuara pingenan nyegut; suksemanipun: sakadi jadmane sané degag ngaku wanen, kewanten jatinpune getap.
 7. Buka dedalune, kampid baan nyilih; suksemanipun: sakadi anake sané ngango bungah becik-becik, kewanten jatinipun pangangge punika makasami antuka nyelang.
 8. Buka dangap-dangape, gede-gede kayune ogara; suksemanipun: sakadi anake sané gemba katunan bayu miwah gelar (arta), nagih ngambil pakaryan sané ageng kalih akeh pacang nelasang prabeya.
 9. Buka entikan oonge, ngulah pesu; suksemanipun: sakadi anake sané ngomong ngawag-ngawag, sané nenten madasar antuk papineh.
 10. Buka goake, ngadanin ibane; suksemanipun: sakadi anake sané corah raris nuturang maling (maling teriak maling).
 11. Buka jagunge, gedenan ati; suksemanipun: kaucapang ring anake sané sombong tur degag, ngaku wanen utawi sugih.
 12. Buka jangkrike, galak di bungut; suksemanipun: sakadi anake sané galak (gati) di omong, kewanten nenten purun ngalaksanayang.
 13. Buka kamben madare, liunan bikas; suksemanipun: sakadi anake sané belog ajum parisolahipun tan anut ring tata krama.
 14. Buka kamene uwek jaitin, munjuk benang tuna aji; suksemanipun: sakadi anake sané madué umah tuduh, raris engsubina antuk upih tuduhipune ical kewanten pakantenan ipun kaon.
 15. Buka kambinge ngamah gendola, macueh-cueh; suksemanipun: sakadi anake sané ngajengan sedah wiadin maanci, jantos marues-rues bibih ipune barak.
 16. Buka katake matindik, salah genah, suksemanipun: Sakadi anake sané nenten uning nganutang payas dewek wiadin panganggo pakantenanipun tani asin.
 17. Buka kasumba Jawane, ngamahin, suksemanipun: Sakadi anake sané kereng madaar kewanten mayus, nenten demen makarya.
 18. Buka lindunge uyahin, blangsah, suksemanipun: Sakadi anake sané uyang paling nenten uning-uning nongos.
 19. Buka macane (mionge), ngengkebang kuku, suksemanipun: Sakadi anake sané pradnyan (wikan), ngengkebang kepradnyanan (kawikanan).
 20. Buka macane, nakutin lawat, suksemanipun: Sakadi anake sané marasa ring dewekipune iwang wiadin corah, setata ipun mrasa congah wiadin takut tur kabilbil.
 21. Buka mlali api, mara ngasen kebus, suksemanipun: Sakadi anake sané ngambil pakaryan sané sukeh tur madurgama, risampune ipun sengkala wawu ipun mrasa.
 22. Buka makpak tebune, ampsne kutang, suksemanipun: Sakadi anake sané makurenan, ring kantun pangantenan, kalih sasuenne kantun bajang kasayangang tur kajungjung, risampune tua tan mampuh kakutang.
 23. Buka naar be ne matah, nglawan-nglawanin, suksemanipun: Sakadi anake sané kapaksa kakenken ngambil pakaryan sané nenten demenin wiadin nenten uningin ipun, punika mapuara nenten becik.
 24. Buka naar krupuke, gedenan kroakan, suksemanipun: Sakadi anake sané ngaku wanen kalih jaga muputuang karya, sakewanten nenten wénten buktinipun nglaksanayang.
 25. Buka medil kapecite, gedenan bea, suksemanipun: Sakadi anake sané ngambil pakaryan ageng kalih katah nelasang prabea, kewanten pikenoh kalih pikolihipun akidik.
 26. Buka nakep balange dadua, maka dadua tuara bakat, suksemanipun: Sakadi anak sané mamanah bingbang akeh mangambil pakaryan wiadin nglamar pakaryan, pamuput makasami nenten keni.
 27. Buka negakin gadebonge, ngasa teken jit belus, suksemanipun: Sakadi anake sané ngrasa ring sikian iwang wiadin corah, dados ipun kimud utawi kabilbil (congah).
 28. Buka ngae bajune, sikutang ka raga, suksemanipun: Saluiring polah laksana kalih raos, marep ring timpal utawi anak lianan, patut dumun imbanganng ring raga becik miwah kaonipun.
 29. Buka ngalih bedigale, ngadu sebeng, suksemanipun: Mangda uning i raga nyidra semu kalih laksana timpal wiadin anak sané darma wiadin krinyi utawi egar wiadin sebet.
 30. Buka ngenjekin ikut cicinge, mabalik nyaplok, suksemanipun: Sakadi i bapa ngenken i pianak ngrereh napi-napi, raris i pianak mabalik ngenken bapanipune ngerereh punika.
 31. Buka ngetakang joane di batan umah, likad maideh, suksemanipun: Sakadi anake sané kapingsalah ngamargiang kapatutan ring nyama wiadin panyaman sané sampun terang ipun iwang.
 32. Buka nyilsil kadelene, liunan pakpak kuangan gelekang, suksemanipun: Agengan pakaryan ring pikolihipun.
 33. Buka nyitsit tiinge, amis kecerikan, suksemanipun: Yadin amunapi kapatutan anake sané alitan wiadin sané soran, yening sané agengan kalih kuasa jaga nyisipang, janten ipun pasang sisip.
 34. Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg (sunggar), suksemanipun: Anake sané pradnyan (wikan) alep tur meneng-meneng, kewanten anake sané belog punggung tur sombong ngucekcak.
 35. Buka paete, nagih getok, suksemanipun: Sakadi anake sané belog tur nagih perintah kewanten mangda ipun makarya.

Wewangsalan[uah | uah wit]

Wewangsalan puniki pateh sakadi tamsil ring Basa Indonésia. Wewangsalan kruna lingganipun "wangsal" sané artinipun "lampah", polih pangiring "an" dados "wangsalan", kaduipurwayang dados "wewangsalan", artinipun lelampahan saparipolah kalih kahanan janma, sakadi sasimbing sané sada pedas suksemanipun.

Wewangsalan puniki kawangun antuk lengkara kalih palet utawi carik. Lengkara sané riinan sakadi "sampiran", indik daging kahiun sang ngucap, kewanten kantun makubda (ilid) suksemanipun. Lengkarane sané pungkuran punika daging sajati, sané nerangan suksemanipun tur mawirama kalih mapurwakanti (bersajak). Wenten taler sané nenten ngucapang lengkarane pungkuran, antuk kasengguh sami anake sampun ngerti ring suksemanipun. Ring asapunapine kawangun antuk lelampahan ring pawayangan. Ki Dalang ngawi satua bawak babaudan, nyimbingin sinalih tunggil sang nonton sané saud (iwang) laksananipun. Wenten taler sané mawangun gambar (karikatur).

Ring sor puniki wénten makudang-kudang wewangsalan luiripun:

 1. Asep menyan majagau, suksemanipun: nakep lengar aji kau
 2. Ada tengeh masui kaput, suksemanipun: ada keneh mamunyi takut
 3. Bakat kocok misi isen, suksemanipun: awak bocok tuara ngasen
 4. Bangbang dadua ken ceburin, suksemanipun: bajang dadua ken anggurin
 5. Be lele mawadah kau, suksemanipun: suba jele mara tau
 6. Bedeg majemuh bangsing di banjar, suksemanipun: jegeg buin lemuh langsing lanjar
 7. Baju gadang potongan gantut, suksemanipun: tuyuh magadang tuara maan entut
 8. Buangit kali gangsa, suksemanipun: magae lengit ngamah gasa (kereng)
 9. Buah sabo mawadah klukuh, suksemanipun: awak bodo buin angkuh
 10. Cekcek poleng temisi bengil, suksemanipun: desek ngereng gisi nengil
 11. Clebingkah beten biu, suksemanipun: gumi linggah ajak liu
 12. Dagdag candung selem samah, suksemanipun: berag landung kereng ngamah
 13. Delem sangut merdah tualen, suksemanipun: medem bangun ngamah dogen
 14. Dija kacang ditu komak, suksemanipun: dija pejang ditu jemak
 15. Eber-eber ilih, suksemanipun: bebeger baan nyilih
 16. Gamongan kladi jae, suksemanipun: omongan dadi gae
 17. Gedenan padange teken gondane, suksemanipun: gedenan tandange teken gobane
 18. Gonda godeg bakat kukur, suksemanipun: goba jegeg baan pupur
 19. Idup kedele mati kacang, suksemanipun: idup jele mati sayang
 20. Jempiit batan biu, suksemanipun: ngajengit ajaka liu

Sloka[uah | uah wit]

Sloka (Basa Indonésia pateh sekadi "Bidal"). Sloka puniki masaih ring sesonggan, kantun ilid artinipun. Kewanten binanipun, sloka puniki ngengge lengkara; Buka slokane,......., Buka slokane gumine,......., Kadi slokan jagate,........, upami:

 1. Buka slokane, adeng buin sepita, suksemanipun: kaucapang ring anake sané kalintang plapan (tangar) ngraos lan melaksana.
 2. Buka slokan gumine, nundunin macan turu, suksemanipun: sakadi anake sané nantangin musuh sané sampun nengil.
 3. Skadi slokan jagate, sukeh anake ngebatang banjar, suksemanipun: wiakti sukeh pisan anake dados klian jaga ngladenin anak akeh (rakyat).
 4. Buka slokane, aji keteng mudah, aji dadua mael, suksemanipun: kaucapang ring anake sané neten uning ngajinin pitresnan kalih paweweh anak lianan (timpal).
 5. Buka sloka, ajum-ajuman puuh, sangkure masih ia, suksemanipun: sakadi anake sané beog ajum, pamuput ipun pacang pocol wiadin sengkala.
 6. Buka slokane, apa ane pamula, keto ane kapupu, suksemanipun: napi sané kakaryanin, sapunika taelr pikolehipun; yening melaksana kaon, sinah sengkala sané jagi kapanggih.
 7. Buka sloka, bani mabak jepun, eda takut kena getahne, suksemanipun: yening purun ngambil pakaryan sané ageng tur abot, sampunang ajerih pacang manggihin pakeweh utawi kabean ageng.
 8. Buka slokane, bantang busuk badingang, apa tuara misi, suksemanipun: kiwangane san elintang, yening mangkin malih medalang wiadin raosang, janten ngakehang kanten kaiwangan ipun.

Bladbadan[uah | uah wit]

Bladbadan kruna lingganipun "babad" artinipun tutur jati sané sampun kalampahan riin. Babad taler maarti abas wiadin basang kebo, banteng, utawi kambing. Sasampun polih seselan "el", pangiring "an" lan kaduipurwayang dados bebladbadan sané mateges kruna bebasan, kaanggen papiringan, saha madué purwakanti (bersajak).

Bladbadan puniki kawangun antuk lengkara utawi kruna tigang palet. Krunane sané pinih riin apalet dados "giing" utawi "bantang", krunane sané kaping kalih apalet, "arti sujati (bebasanipun)", sakadi sampiran, sané ngawangun purwakanti (sajak), krunane sané kaping tiga "arti paribasa", wiadin suksmanipun, makadi:

 1. Giing (bantang): majempong bebek,
 2. Arti sujati (bebasanipun): jambul,
 3. Arti paribasa: ngambul.

Dadosne kecap "mbul" ring kruna "jambul", mapurwakanti ring kecap "mbul" ring kruna "ngambul".

Bladbadan puniki masaih ring "wewangsalan", sakadi papiring indik kahanan kalih laksanan janma, ring asapunapine sada pedas suksmanipun. Kewanten yening anake mabladbadan, artinipun sané sujati nenten kaucapang, antuk kasengguh sami sampun uning ring artinipun.

Ring sor puniki wénten makudang-kudang conto bebladbadan , luiripine:

 1. Ketimun pait = paya, arti paribasane= semaya
 2. Wayang gadang = Kresna, arti paribasane= tresna
 3. Macarang uga = sambilan, arti paribasane= masambilan
 4. Matabeng gelang= tutub, arti paribasane= tutugang
 5. Makunyit di alas= temu, arti paribasane= katemu
 6. Mabuaya di tegal= alu, arti paribasane= nglalu, kalu
 7. Mataluh nyuh= tombong, ati paribasane= sombong
 8. Jukut gedebong= ares, arti paribasane= ngeres-eresin
 9. Matiuk Jawa= belati, arti paribasane= ngulati
 10. Mabatis bebek= gempel, arti paribasane= ngempelin
 11. Base wayah= kakap, arti paribasane= gapgapan
 12. Mabuah jaka= beluluk, arti paribasane= nguluk-nguluk
 13. Mabuah wayah= jebug, arti paribasane= gedebug
 14. Mabuah kelor= klentang, arti paribasane= klentangin
 15. Mabubuh kladi= kulek, arti paribasane= elek
 16. Jaja uli magula= abug, arti paribasane= jebug
 17. Maboreh tangkah= buat, arti paribasane= kuat
 18. Mablakas peleng= timpas, arti paribasane= mimpas
 19. Mabaju tanpa lima= kutang, arti paribasane= kutang
 20. Beruk magantung= kakocor, arti paribasane= bocol
 21. Maabian Jawa= kebon, arti paribasane= ngebon

Pepindan[uah | uah wit]

Papindan punika pateh sakadi sesawangan, kewanten binanipun papindan kruna punika polih "anu suara", yening sesawangan karahini antuk kruna: buka, kadi, luir, waluya kadi, upami:

 1. Papindan: Alise medon intaran.
 2. Sesawangan: Alise buka (kadi, luir) don intaran.

Wangun papindan sumaih ring sesawangan, miwah sesemon, sakéwanten papindan nganggén anusuara. Papindan, tegesipun: gegambaran buka, yéning imbangang pateh sakadi: mirib tekén........, upami: papindan kedis, tegesnyané: wangun gambaré mirib kedis. Mapinda sedih, tegesnyané mirip buka anaké sedih. Sané dados papindan kruna aran sané polih anusuara. Luir ipun:

 1. Boke membotan blayag, tegesipun: rambutne maombak-ombakan.
 2. Betekan batise meling padi, tegesipun: sekadi beling padi.
 3. Cokore mudak sinungsang, tegesipun: sakadi bungan pudake sungsang.
 4. Cecapingane nyaling kidang, tegesipun: mirib caling kidang.
 5. Cecingakane natit, tegesipun: sledat-sledet manis.
 6. Gigine matun sumangka, tegesipun: mirib batun sumangka.
 7. Jrijine musuh bakung, tegesipun: rurus ngancan mirib pusuh bakung.
 8. Kupinge nyanggar sekar, tegasipun: karnane becik sumpangin sekar.
 9. Kukune memapah biu, tegesipun: kukune mirip papah biu, sada lengkung.
 10. Lambene barak ngatirah, tegesipun: lambene mirip buah katirah barak.

Sesawangan[uah | uah wit]

Sesawangan (basa Indonésia: perumpamaan), lingganipun "sawang", artinipun: mirib, polih pangiring "-an", dados sesawangan, raris kadwipurwayang dados "sesawangan", tegesipun: punapa-punapi ugi sané katon (kacingak), raris kalawatang (karasayang) ring kahiun, mirib sakadi solah kalih kahanan janma (mapawongan), upami: kedapan bunga nagasarine maelogan tempuh angin, kasawangan sakadi tangan anak istri ayu ngulapin.

Sawangan= iribang buka..........; masawang kuning= mirib sada kuning agigis. Sesawangan puniki ketahipun ngangge kruna: buka, kadi, tan pendah kadi, waluya kadi, luir, alah, amunan. Ring Geguritan Megantaka wénten mungguh:

Pupuh Pangkur[uah | uah wit]

Pamargine malonlonan,

nolih kori rakane jua kaesti,

rasanya teka manutug,

nyaup nyangkol ngarasaras,

angin alon mamuat bon bungane arum,

enjunge nyukur katinggalan,

masawang bale kaaksi.

Maabah-abah sarwa endah,

malalangse ombake nene titir,

lumute kasampeh liu,

masawang tikeh makebat,

tur makasur bulung-bulunge ne anyud,

kaange ne pacurenggah,

masawang togog di samping.

"Tegesipun: rasanya= manutug; enjunge, masawang: bale; ombake titir, masawang: abah-abah muah langse; bulung-bulunge, masawang: kasur; kaangge pacurenggah, kasawangan: togog."

Ring sor puniki wantah conto-conto sesawangan, luire:

 1. Buka bulane kalemahan, suksmanipun: kembang lemlenm.
 2. Kadi tunjung tan pawarih, suksmanipun: layu dudus.
 3. Luir nyuh gading kembar, suksmanipun: susune sané nyangkil putih gading.
 4. Kaya taru ragas tinibeng wresti; taru ragas= kayu ligir, tinibeng wresti= tepen ujan; suksmanipun: sakadi anake kendel polih kasadian.
 5. Kadi sulur tempuh angin; sulur= entikan bun; sesawangan bangkiang sané lemuh magelohan.

Cecimpedan[uah | uah wit]

Cecimpedan (Basa Indonésia: Teka-Teki) inggih puniki anggén pangulir budi, rikala magagonjakan utawi macanda. Linggaipun: "cimped", artinipun: bade (takeh), polih pangiring "an", dados: cimpedan, raris kaduipurwayang, dados: "cacimpedan", artinipun: bade-badean. Cecimpedan puniki sampun ketah utawi lumrah, kariinin antuk lengkara pitaken: Apake......? Ring sor puniki wantah imba utawi conto cacimpedan.

Apake.....

 1. Apake anak cerik matapel?
 2. Anak satak maka satak matlusuk?
 3. Anak satak makasatak maudeng putih?
 4. Apa anak cerik maid cacing?
 5. Apa anak cerik maid enceh?
 6. Apa anak bongkok kereng nyuun?
 7. Anak cerik pantigang ngurek gumi?
 8. Ane kajeps idup, ane nyepes mati?
 9. Ane negen nongos, Ane kategen majalan?
 10. Ane tegeh dugdugin, ane endep juangin?
 11. Apa cekuk kajengitin?
 12. Apa cekuk baong godot basangne pesu gending?
 13. Apa bale gede matampul abesik?
 14. Base alukun ulung seka bidang?
 15. Apa don ne amun pedang, buahne amun guungan?
 16. Apa don ne srining-srining buahne amun gong?
 17. Apa don ne amun tutup, buahne amun sirah?
 18. Apa don ne utusan, buahne aturan?
 19. Apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi?
 20. Apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan?

Pasaur:

 1. Blauk
 2. Iga-iga
 3. Bungan ambengan
 4. Jaum misi benang
 5. Caratn
 6. Sendi
 7. Gangsing
 8. Pagehan
 9. Pancoran
 10. Neraca
 11. Caratan
 12. Rebab
 13. Pajeng
 14. Pusuh biu
 15. Punyan ental
 16. Punyan jempinis
 17. Waluh
 18. Punyan ental
 19. Base
 20. Padi

Cecangkriman[uah | uah wit]

Cecangkriman inggih punika cacimpedan sané mabentuk lagu utawi tembang. Biasane ngangge tembang madya utawi pupuh. Umumne ngangge Pupuh Pucung. Minab wénten sametin sané durung polih ngwacen indik cacimpedan, dados driki malih wacen ring artikel tiang indik Cacimpedan. Kenten taler yang durung polih ngwacen indik Pupuh, niki link ne artikel indik Geguritan Utawi Tembang Pupuh. Inggih ring sor niki wantah conto-conto utawi imba Cecangkriman:

1. Bapa Pucung,

Indeng-indeng di alas gunung, Panake koryak-koryak, Di kayune ya padingkrik, Basang pelung, Tendase majajambulan.

2. Berag landung, Ngelah panak cenik liu, Memene slelegang, Panak ne jekjek enjekin, Menek tuun, Mememne gelut gisiang.

3. Jalan buntu, Tan masepak nolor terus, Nyen makeneh mentas, Apang elahang agigis, Musti blenggu, Majalan ditu magaang.

4. Ia majujuk, Katumbak enu majujuk, Ane numbak ebah, Laut ngandang ngulintik, Bes kadurus, Pangencele mametelang.

5. Kaki Pucung, Awak bunter maretungtung, Basange anginan, Sing paek ye ninjakin, Uber kepung,

I kaki incang-incangang.

Sesimbing[uah | uah wit]

Sasimbing puniki kruna (ucapan) papiringan sané pedes suksmanipun, makardi sang kasimbing jengah wiadin sebet, riantuk ngrasa ring dewek katiban sasimbing punika. Sasimbing puniki sering kaucapang ring ajeng sang kasimbingin, ngangge kruna paimbangan sané sada silib artinipun, indik kalh polah janma, barang kalih buron. Ri asapunine sasimbing puniki ngangge kruna nungkalik, upami: belog kaucapang ririh, lekig utawi kiul kaucapang anteng. Wenten makudang-kudang sasimbing sané mawangun gancaran miwah tembang upami: "Kadang tan tinolihin", tegesipun: Anake sané ngutamayang dewek ipune kewanten, nenten nglinguang nyama braya.

Ring sor puniki wantah conto-conto sasimbing:

 1. Be di pongerangan baang ngeleb; tegesipun: Sakadi anake ngambil anak istri bajang, sampun kakeniang, rikala ipun lenge, anak istri punika malaib.
 2. Bas tegeh baan negak, dilabuhe baonge elung; tegesipun:Sakadi anake polih pangkat tegeh, raris nyeled pipis utawi korupsi, ipun katara raris kausanayang makarya tur ipun salah maukum.
 3. Yadin amunapi tegeh pakeber badudane, diulungne masih ka taine; tegesipun: Yadin amunapi ageng anake polih kabagian, yening sampun ganti surud kasadianipun, taler ipun mawali tiwas sakadi kuna.
 4. Semunne nyukcuk langit; tegsipun: Kaucapang ring anake sané sombong.
 5. Sadueg-dued semale makecos, pasti taen ulung; tegesipune: Asapunapi je ririh anake, pasti ipun taen iwang utawi salah.

Conto sasimbing sané mawangun tembang (Geguritan Sampik Ingtay):

 1. Aduh beli to kenkenang, uh ban ento ene danda juang beli, sang ja nganggeh nyang adauh, ya I Babah nampi danda, ya I Nyonyah masasimbing saking saru, "Cangkeme tempuh timbungan, sikep galak desek pitik".
 2. Dadi beler tong nyak ngamah, jeneng jelma betek malu layah duri, amonto ya raris pesu, ka kantor padidian, bane keweh makita pacang mabanyu, yan majujuk meh katara, yan nyongkok awake pelih.
 3. Yan beli kadi ring ayam, kalu bojog mati tegil, mua wanci tembuyukan, ikute regreg carungcung, pantes tongosang di teba, rebut muring, matane bengul pilaran.

Cecangkitan[uah | uah wit]

Cecangkitan puniki lengkara sané nginter artinipun. Katahipun cecangkitan puniki, kaucapang rikala magegonjakan. Ring asapunapine wénten taler anggena melog-melog timpal. Puniki cecangkitan luiripun:

 1. Tain cicing dengdeng goreng jaen, tegesipun: 1. Yening dengdenge gorreng sinah jaen, 2. Yening tain cicinge sinah nenten dados goreng.
 2. Padange tusing dadi arit, tegesipun: 1. Padange sinah nenten sida dados arit, 2. Yening padange abas antuk arit janten dados.
 3. Anake negen tumbak tusing dadi, tegesipun: 1. Yening anake rikala negen napi-napi raris tumbak, janten nenten dados, 2. Kewanten yening anak makta tumbak tegena punika dados.
 4. Rumus hitungane makejang sukeh, nanging jalanne makejang tawang, tegesipun: 1. Yening rumus hitungane wiakti sulit (tan kauningin), kewanten jalanne (rurunge) sami kauningin, yening jalan hitungane nenten kauningin.
 5. Kapal melabuh madelod, ngenah badajanne, tegesipun: 1. Yening cingakin kapale saking kaler, sinah sisin kapale balerne sané kanten.
 6. Ia gelem antudne tusing dadai jalananga, tegesipun: 1. Yening entude sinah nenten dados jalanang, sané kajalanang batis, boya ja entud.
 7. Tiang suba lepas uli sekolah, tegesipun: 1. Ipun nglepasin sekolah artine nenten masekolah.
 8. Kompek matali gandek, tegesipun: 1. Yening kompeke sané matali nika mawasta gandek.
 9. Beh, kakolongane tusing dadi gelekang, tegesipun: 1. Kakolongane sinah nenten dados gelekang, kewanten yening ajeng-ajengan janten dados gelekang.
 10. Awak suba bajang enu masih manyonyo, tegesipun: 1. Makasami anake madué nyonyo, boya ja nyeseo nyonyo sakadi anak rare.

Raos Ngempelin[uah | uah wit]

Raos ngempelin, punika kruna sané dempet, tegesipun: kruna sané asiki maarti kakalih, sané asiki maarti sejati, sané asiki artinipun ngintar. Raos ngempelin puniki pateh sekadi cecangkitan, binanipun wantah akidik, kewanten suksmanipun pateh, wantah mangge rikala magagonjakan kewanten. Puniki wénten makudang-kudang raos ngempelin:

 1. Benang kamene, jaka di pangkunge, tegesipun: 1. Kamen antuk benang, jaka mentik di pangkunge, 2. Benang kamenen, ajaka di pangkunge.
 2. Lamun payu motonan, beli nyelingin, tegesipun: 1. Nyelengin= lakar maan celeng, 2. Nyelengin= ningalin sambilang nyeleng.
 3. Yang nguangun arja, tiang ngaluhin, tegesipun: 1. Dadi galuh, 2. Ngaluhin + juru aluh (nongos).
 4. Damar bedauh, mati kanginan, tegesipun: 1. Kanginan= genah ipun medangin, 2. kanginan= tempuh angin.
 5. Mamula kacang badaja, mentikne nglodlodang, tegesipun: 1. Nglodlodang= entikipun madlodlod, 2. Nglodlodang= sayan ngelodang.
 6. Ring dija palungane mangkin?, tegesipun: 1. Palungane= jaga lunga, 2. Palungane= pangamahan bawi.
 7. Napi kalih ditu?, tegesipun: 1. Kalih= dadua, 2. Kalih= ka alih.
 8. Ia madagang kamulanne suba telah, tegesipun: 1. Kamulane telah= sanggah kamulane kedas, 2. Kamulane telah= pokok dagangene sampun telas (rugi).
 9. Ida dimatuke simpang di pura, tegesipun: 1. Dimantuke= dawegne mantuk (budal), 2. Dimantuke= diman tuke.
 10. Madaarsanan malu dini, tegesipun: 1. Daar sanan= pesan madaar dini, 2. daar sanan= naar sanan.

Sasemon[uah | uah wit]

Sasemon punika taler sakadi Sasimbing, sakewanten lebih alus lengut tur nudut kayun. Sasemon puniki wénten sané mawangun tembang, utawi gancaran, sakadi ring sor puniki:

Taruna: "Beh apa kaden melah bunga nagasarine ento, yan tiang maan ngubuhin bungane ento, ap kaden liang atine". Taruni: "Apa perlune ngubuhin kayu buka kene, ane tanpaguna, tulen bena lakar tuyuh nyampatang luu sai-sai".

Wenten sasemon negngge Sekar macapat (Sekar alit) luir ipun:

Pupuh Ginada[uah | uah wit]

Tiang mriki ngrereh "bunga"

kocap wénten "cempaka putih"
iriki genahnya reko
kocap luih warnanipun
nawang tranggana ngadika
inggih wiakti
"nanging dereng masamaya alap".

Sasendone kadi ring sipta

"dumadak ya ulung jani
delima wantane ento
akayih tengahin dalu
titiang masesangi nyangga
baan kacing
titiang suka metoh jiwa".

Raden Galuh weruh sipta
kenyung raris nyaurin
"lamun paingenan reko
madia latrine ya ulung
di pekene ya tibeninnya
soring bingi

manakti apang pasaja".

Sipta[uah | uah wit]

Sipta puniki wangsit wiadin ciri-ciri sekala miwah niskala, becik wiadin kaon, sané wénten arti kalih suksmanipun. Sipta puniki kawedarang antuk barang sané wénten ring jagate, buron miwah pripen kalih polah. Ring asapunapine taler wénten saking bawan jagat alih ring pakahyunan, upami:

 1. Yening wénten bintang kukus kanten ring langite kangin, punika kocap sipta (pertanda) kaon.
 2. Yening wénten buron alasan makadi kidang, manjangan ngranjing ka desa, punika kicap sipta kaon.
 3. Yening paksi culik-culik masuara kala wengi, nenten kasaurin olih i tuhu-tuhu, punika kocap sipta (praciri) kaon.
 4. Yening wénten anak nganten, raris rauh pajati, makta damar kalih pacanangan (pabuan), punika taler sipta, makadi suksmanipun:
  • Damar= galang apadang, saking rahayu nunas galang.
  • Pamor= apuh, ampura, nunas ampura
  • Base= sedah, serdah, seica, apang sueca
  • Buah= pala, pikolih, apang mapikolih
  • Temako= seseban, sebseb, teduh, nunas paneduh
  • Gambir= jambe rateng, tembe (benjangan) mangda puput.

Pupuh Ginada[uah | uah wit]

Beli Nyoman dewan titiang

matangi titiang mangipi
I Jayaprana lingnia alon
punapi ipian i ratu
Ni Layonsari angucap
titiang ngipi
"umahe anyudang blabar." (sipta kaon)

"Sadaging umahe telas"
ipiang titiang mangeraris
kaon kojarannya reko
eda beli luas kauh
tan urungan beli pejah
laut ngeling

Ni Layonsari sigsigan.

Peparikan[uah | uah wit]

Peparikan pateh sakadi Wewangsalan, kewanten binanipun weangsalan punika wantah kalih palet (carik), yening peparikan kawangun antuk petang palet dados apada (satu bait), taler mawirama miwah mapurwakanti. Peparikan puniki pateh sakadi "madah" ring kasusastran Indonésia. Yening sihang ipun minab sakadi "Pantun", antuk "ri", punika sering masilur dados "ntun", sakadi; sari, dados= santun. Peparikan, kruna lingganipun "parik", artinipun; awi (karang), polih pangiring "an" dados parikan, kadwipurwayang dados: peparikan, artinipun: awi-awian utwai reragragan.

Peparikan puniki taler sakadi sasimbing indik kahanan kalih polah janma, kawangun antuk lengkara petang carik dados apada (satu bait). Lengkarane sané riinan kalih carik dados "sampiran", lengkarane pungkuran sané kalih carik dados arti sejatine, saha mawirama purwakanti, (a-b, a-b). Purwakanti punika wénten tatiga, luiripun: Purwakanti sastra, Purwakanti basa, Purwakanti suara, sakadi:

Purwakanti sastra[uah | uah wit]

Doyan liang ngandong kanji (a)

depang tiang ngaba pitu (b)
yan tiang ngelong janji (a)

apang tiang kena tantu. (b)

Aksara "ji" ring kruna "kanji", makanti ring "ji" ring kuna "janji". Aksara "tu" ring kruna "pitu", makanti ring "tu" ring kruna "tantu".

Purwakanti basa[uah | uah wit]

Meli gabus duang kranjang

lamben bodag sing ngenyakin
yadin bagus mata kranjang

enyen kodag mangenyakin.

Mata "kranjang" makanti ring kruna duang "kranjang". Kodag "ngenyakin" makan ti ring kruna sing "ngenyakin".

Purwakanti suara[uah | uah wit]

Dengdenge kurma lua

jaene ditu plapahin
adeng-adeng magama tua

gaene malu plajahin.

Suara "a" ring kruna "tua", mapurwakanti ring "a" ring kruna "lua". Suara "in" ring kruna "plajahin", mapurwakanti ring "in" ring kruna "plajahin".

Sesapan[uah | uah wit]

Sesapan tegesnyane nyapatin, sané matetujon nglungsur karahajengan, mangda nenten keni bencana. Kawentenan sesapan manut tetujonnyane, minakadi:

 • Sesapan ngebah taru: "Ratu Betara Sangkara, titiang nglungsur taru druene, mangda titiang nenten tulah."
 • Sesapan suara kedis caak: "Kakasang ngengsut di ambune."
 • Sesapan si jabang bayi: "Ratu Paduka Betara Brahma, icenin raren titiange pasikepan mangda ipun setata rahayu."
 • Sesapan sabeh bales: "Kaki-kaki bentuyung sampunang kasiabange titiang, tiang cucun kakine."
 • Sesapan ngentasin genah tenget: "Jero sané nuenang genahe/margine, tiang nyelang genahe icen tiang karahajengan."
 • Sesapan ri kala sungkan, wénten dongkan mamunyi: "Ih, apa not iba yening ada anak makeneh rahayu, mai, sakewala yening tusing rahayu bakal cotot matane apang kanti buta."
 • Sesapan ri kala mireng suaran paksi tuhu-tuhu: "Buncul agung sepit semprong tuara bakatanga."
 • Sesapan mabebaosan, masuara cek-ceke: "Sidi Saraswati."
 • Sesapan angin baret, angin nglinus: "Ratu Betara Bayu sampunang nglintangi riki, santukan titiang akeh madué anak alit."
 • Sesapan ri kala ngadol ingon-ingon utawi wewalungan: "Ratu Sang Hyang Rare Angon, ingon-ingon I Ratu adol titiang nglungsur karahajengan."
 • Sesapan ri kala molihang pantun duene: "Ratu Betara Sri, Titiang ngaturang yadnya, mangda titiang rahayu."

Tetingkesan[uah | uah wit]

Tetingkesan inggih punika kruna basa ngandap kasor, tegesnyané bebaos sané kanggén ri kala ngandapang raga. Conto:

 1. "Durusang malinggih pak, kanggéang nénten wénten genah malinggih!" Kawéntenannyané, genah sané wénten becik, kursi empuk saha resik.
 2. "Sameton sami, duaning sampun galah, ngiring ka perantenan, kanggéang ulamnyané tasik-tasik manten!" Kawéntenannyané, ajengané madaging reramon makéh pisan.
 3. "Durus unggahang, kanggéang toyané tabah!"

Yakti-yakti nénten wénten gohnyané, duaning genah warung sané ngadol sanganan doh.

Pustaka[uah | uah wit]