Sampik Ingtai

Saking Wikipédia
Sampik Ingtai
Satua
AranSampik Ingtai
Data
NegaraIndonésia
WewidanganBali
Pinanggal asal1977

Satua Sampik Ingtai inggih punika silih tunggil satua Bali.[1] Satua puniki nénten aseli Bali, nanging saking Cina. Yadiastun kénten, ring Bali, satua puniki sampun kasub dados satua anggén dramatari Arja miwah Drama Gong. Sendratari sané anggén nenten luwih tekén 15 diri puniki, mawit tokoh utama Sampik, Ingtai miwah Macun miwah kairing gamelan Gong Kebyar, kaadegang saking penata tari ASTI Denpasar miwah tabuhnyané I Wayan Dibia ring warsa 1977. Koreografi miwah tabuh iringan kakaryanang ring Médan yadiastun pementasan perdananyané ring Singapura.[2]

Daging satua[uah | uah wit]

Kacritayang wénten sengke pangkat Mayor, magenah ring nagari Waciu, madué pianak mawasta Ingtai Nyonyah utawi Nyonyah Ingtai sané sampun truni utawi menék bajang. Nyonyah Ingtai memanah jagi masekolah ring Negari Angciu, raris nunas mapamit ring biang ajiné. nenten pisan kaicen ring biang ajiné, sakewanten Nyonyah Ingati pisereng pisan manahnyané jagi mlajahang raga, nenten prasida biang ajiné ngandeg wiadin nglarang pangacep pianaknyané.

Raris Nyonyah Ingtai memargi saha nyineb raga mabusana utawi mapayas sakadi anak lanang. Rauh ring tengahin margi raris mapanggih utawi macunduk sareng anak lanang sané mawasta I Babah Sampik saking Bociu Negari, ujut tatujoné pateh ring Nyonyah Ingtai jagi masekolah ke Negari Angciu. Irika sareng kalih mapinta tangan utawi makenalan saha sami-sami nyihnayang raga tur sampun ngiket pasawitran tur masumpah ala ayu bareng mati.

Kacritayang sané mangkin sang kalih sampun rauh ring Negari Angciu raris nyujur genah sekolahé, gelisang ceritané mangkin, sang kalih sampun katerima dados sisya irika. I Babah Sampik miwah Nyonyah Ingtai mangkin ngerereh dunungan. Sang kalih nyewa kamar wantah asiki. Ni Ingtai meweh pisan manahnyané santukan ipun mapedewekan istri utawi luh sirep sareng anak lanang makadi I Babah Sampik. I Nyonyah Ingtai makarya wiweka makarya uwar-uwar utawi sengketa, pasirepané kaembadin antuk sabuk utawi kabelatin sabuk mangde nenten keni saling kosod.

Gelisang cerita I Babah Sampik tinut pisan ring daging pasengketané. Daging pasengketané sapa sira ja sané ngalintangin ring sabuk punika pacang kakeninin danda marupa kertas, dawat, tekén mangsi pinaka sarana sané kaanggén nyurat duk punika.

Raris Ni Nyonyah sangaja nimpahin I Babah Sampik, punika mawinan ipun kakeninin danda olih I Babah Sampik, Ni Nyonyah Ingtai lascaria manah ipun naur danda ring I Babah Sampik.

Nenten kawilangan sampun suenyanné sang kalih masawitra, sirep sareng-sareng ngalila ulangun sareng-sareng, sinambi sami-sami nyinahang ipian, masekolah sareng-sareng sakadi anake masemeton.

Kasuen-suen Ni Nyonyah Ingtai nyinahang raga, wusan ipun nyineb raga, sané mangkin ipun ngangge pepayasan utawi busana anak istri. Irika raris I Babah Sampik engsek ring manah, pariselsel ring dewek nenten uning ring kasujatian Ni Nyonyah Ingtai.

Ngawit punika raris I Babah Sampik sayan rumaket pasawitrannyané tur ngawiwitin nresnain Ni Nyonyah Ingtai. Risedek sedeng kaulangunan muponing sarining sekar karasmen, durung waneh I Babah Sampik muponin salulut asih, raris rauh utusan Ni Nyonyah Ingtai sané mawasta I Congliwat mangda Ni Nyonyah mantuk ka Waciu Negari. Duk punika Ni Nyonyah durung nagingin tresna asih nyané I Babah Sampik.

Irika raris I Babah Sampik kaliwat bendu ring utusanné Ni Nyonyah tur ngawangun iyeg banget pisan kantos ngawetuang siat. Mresidayang raris Ni Nyonyah munahang kasungkawan I Babah Sampik. Ni Nyonyah jaga mapamit rainané punika, sakewanten I Babah Sampik kaaptiang mangda rauh mamadik Ni Nyonyah ka Waciu Negari rainané malih dasa dina, kewanten Ni Nyonyah ping tiga maosang. Indike punika katampenin malih telung dasa dina olih I Babah Sampik.

Gelisang satua rauh reke I Babah Sampik malih tigang dasa dina ngrereh Ni Nyonyah Ingtai ka Waciu Negari. Nenten raris katerima olih Nyonyah Ingtai tur I Babah Sampik katundung santikan kabaos linyok ring semaya.

Budal raris I Babah Sampik ka Bociu Kuta tur punika pinaka jalaran nyané ipun sinangkaon utawi sungkan kayun tur ngemasin padem utawi seda.

Sakewanten prasida taler I Babah Sampik sareng Ni Nyonyah Ingtai matemu saling tresnanin ring niskala. Duk Ni Nyonyah sampun mamargi sajeroning upacara pawiwahan sareng I Bandar Macun, ring tengahing margi tedun ajebos ring kuburan I Babah Sampik raris sembahyang ring ajeng kuburan I Babah Sampik. Raris belah kuburan punika ngranjing Ni Nyonyah malih atep kuburan punika. Wawu kuburan punika keni kabongkar olih kulinnyané I Macun, Ni Nyonyah sareng I Babah Sampik nenten kakeniang, sakewanten wénten praciri kupu-kupu kalih makeber nyujur suargan.

Atman sang kalih rauh ring suargan malinggih ring meru tumpang selikur kaayahin olih watek widyadariné, rena manahnyané ring suargan.

Pustaka[uah | uah wit]

  1. "Satua Bali: Sampik Ingtai". Kaaksés 2020-04-07.
  2. "Babad Bali - Sampik Ingtai". www.babadbali.com. Kaaksés 2020-07-29.