Wayan Giri

Saking Wikipédia


Aksara Latin
     
Wayan Giri
Satua
AranWayan Giri
Tasih kasub maaranPan Karsa
Data
NegaraIndonésia
WewidanganBali

Satua Wayan Giri (aksara Bali: wayan·​giri) inggih punika silih tunggil satua Bali.[1]

Daging satua[uah | uah wit]

Kacrita ada dagang saté madan Wayan Giri. Sadina-dina ia mailehan ngadep saté. Semengan ia madagang di peken. Suba tengai ia madagang di tajen. Suba sanja ia madagang di lebuhné. Ia setata lais madagang. Sawiréh ia madagang mudah. Anaké ngadep saté aji satak. Ia bani ngadep aji satus. Kanti liu ia ngelah langganan. Mawinan ia dadi sugih.

Nanging Wayan Giri anak pripit. Ia tusing lega makidihang. Yadin ada anak ngidih tulungan. Ia dadi ati tekén anak tiwas. Pipisné petékina sesai. Sabilang peteng jangkutina. Kasugihanné anggona bebanggan. Dugas reditené Wayan Giri keweh, sawiréh tusing maan meli celeng mudah. Ia ngijengin kasugihan jumah. Katuju pesan pisanganné teka madan Pekak Lacur. Ia suba odah. Awakné berag tur daki. Kulitné kisut tur suba uban. Lima muah batisné suba enduk. Basangné lengkek tur sebengné layu. Ditu anaké odah nagih ngidih nasi.

"Wayan! Baang pekak ngidih nasi atemelosan! Pekak suba tua, tusing nyidayang magarapan. Uli semengan pekak tusing madaar."

Wayan Giri bangun uli pasarean. Lantas majujuk di undagé. Sambilanga matungked bangkiang. Sebengné jenger tur jering makabkaban. Laut nundén anaké odah magedi.

"Ngudiang mai ngidih-ngidih? Kéto suba upah anaké mayus. Éngkén bakal maang ngidih? Jani masan pada maal".

Pekak lacur ngalingus magedi. Jengah pesan kenehné. Tusing ada idihina nasi. Wayan Giri enu negak di undagé. Kenehné enu sempuut. Sawireh tusing ada anak teka bakal ngadep bangkung mati. Buin kejepné teka Madé Lara. Pajalanné nyeruyung, sawiréh batisné enduk. Sebengné layu dudus, sawiréh sebet pesan kenehné. Ngelah pianak sedekan gelem. Ia tusing ngelah pipis. Ditu ia ngorahang nyilih pipis.

"Beli Wayan ! Olasin tiang ngidih tulung. Baang tiang nyilih pipis. Anggon tiang meli ubad".

Wayang Giri buin bangun. Lantas matungked bangkiang. Sebengné jengat tur pedih. Muanné barak makereban. Limanné tudang-tuding buka anak buduh.

"Ngudiang mai nyilih pipis? Kadena aluh anaké ngalih pipis. Icang sesai tuyuh. Peluh pidit ngalih gaé. Menyi dekil uyak abu. Selem denges dusdus andus. Enyen bakal maang nyilih? Jani makejang sukeh".

Madé Lara makilesan pesu. Buka tebek kenehné naanang jengah. Wayan Giri enu nongos jumah. Kenehné sayan keweh. Sawireh galahné suba tengai. Nanging tonden ada anak teka, bakal ngadep celeng mati. Madé Lara enu majalan di lebuhné. Saget kacunduk ngajak Pekak Lacur. Ditu ia pada nuturang dewek. Madé Lara ngorahang dewek pocol. Ngidih tulungan tekén Wayan Giri.

"Dadi ati pesan Wayan Giri. Tumben tiang nyilih pipis. Teka dadi atiné tusing maang".

Pekak Lacur lantas masaut banban basangné seduk. Angkihanné angseng-angseng. Ngorahang dewekné masih pocol.

"Eda bas sanget! Pekak masih keto. Tumben Pekak ngidih nasi. Nanging ia tusing maang. Ento awanan Pekak megedi. Wayan Giri mula brakapakan. Eda ento sangetanga. Eda ngaba keneh jelek. Jalan melahné alih. Eda nuutin Wayan Giri. Ngadep saté mudah-mudah, malakar celeng gelem muah bangkung mati".

Wayan Giri sayan udu. Sawireh liu anaké nawang. Ia ngadep saté bebangkan. Mawinan suud ngadep saté. Jani ia madagang soto. Sesai ia nampah siap. Mabasa jaen tur ngulen. Nanging tusing ada anak meli. Sawireh kasengguh soto bebangkan.

Wayan Giri sayan inguh. Daganganné tusing patilaku. Tuyuhe tusing mapikolih. Yadin semengan yadin sanja setata udu. Kanti gelem ia naanang pocol. Jani ia tusing nyidayang bangun. Sesai ia aduh-aduh di pedeman.

Nuju dina Redite ia paling. Basangné marasa sakit. Linter-linter buka kilit. Peluhné pesu matah-matah. Glalang-gliling mapelisahan. Buka bakal mati kenehné. Ditu ia megelunan ka pisaga.

"Madé, Madé Lara! Tulungin tiyang uyang. Pekak, Pekak Lacur! Tulungin tiang paling. Adu,aduh,aduh..! Basang tiange sakit. Duur tiange uyun. Awak tiange panes. Liman tiange ngejer. Batistiange ngetor".

Prajani pisaganné teka. Madé Lara ngaba boreh. Pekak Lacur ngaba simbuh. Muah asaban cenana jenggi. Wayan Giri nyelempang di plangkané. Madé Lara ngurut batisné aji ngasabang cenana. Sasubané liu tur buket laut baanga Wayan Giri. Ditu ia ngangsehang nginem lolohé. Lantas pules maplekes. Madé Lara muah Pekak Lacur enu nongosin Wayan Giri.

Satua Mebasa Bali Rare Angon Anak Bali Belog. Makelo suba Wayan Giri pules. Awakné suba segeran. Sakit basangné suba ilang. Jani ia ngrayang-ngrayang bangun. Lantas negak maplengek. Dapetanga Madé Lara muah Pekak Lacur incuh ngayahin. Ditu ia ngeling mapangenan.

"Madé muah Pekak! Olas pesan nulungin tiang. Das-dasan pesan tiang mati, yéning tusing maan pitulung. Tiang kapok masolah pripit. Uli jani tiang bakal masalin. Tiang bakal suud demit. Pipis tiange bakal anggon tiang matulung".

Wayan Giri nyalinin tingkah. Uli demit dadi bares. Demen nulungin timpal. Yaning ada anak odah, ia ngayahin aji laksana. Yaning ada anak tiwas, ia nulungin aji arta brana. Kéto mula laksanan anaké mapisaga muah menyama braya.

Pustaka[uah | uah wit]

  1. Budiasa, Sobat. "Satua Mebasa Bali : Wayan Giri". Rare Angon. Kaaksés 2021-09-23.