Matsya Awatara

Saking Wikipédia
Matsya Awatara

Matsya Awatara inggih punika awatara sané kaping pertama rauh ka jagaté ring jaman Satya Yuga. Awatara puniki rauh ka jagaté ri tatkala Raja Satyabrata utawi ketah kawastanin Waiwasta Manu, inggih punika putra saking Wiwaswan, Déwa Surya. Kacritayang Raja Satyabrata wajikin tangannyané ring tukadé. Ida ngamanggihin ulam sané kayun nunas tulung, raris Ida makta ulam punika ka Istana tur ngenahang ulam punika ring kolamnyané. Makudang-kudang rahina, ulam punika raris ngagengang, punika mawinan Raja punika ngingsirang ulam punika ka kolam sané langkung agengan. Sakéwanten ulam punika malih ngagengan sarahina.

Salanturnyané Ida ngalaksanayang upakara, saking upakara punika Ida uning indik ulam punika sayuktinnyané panyrewadian saking Déwa Wisnu. Wénten taler sané nyaritayang indik ulam punika kabakta ka samudra tur kagenahang irika. Ulam punika ngandikayang indik ring jagaté jagi wénten blabar sané ageng, tur ngandikayang ka Raja antuk ngaryanin bahtera ageng tur kadagingin antuk makhluk idup sané mapasangan miwah Sapta Rsi. Ulam punika taler nganikayang ri tatkala wénten blabar punika, bahtera sané sampun kasayagayang kategul ring tanduknyané tur talinnyané nganggén naga basuki. Makudang-kudang yusa salanturnyané, ring guminé nénten wénten yéh, punika mawinan guminé ngetuh. Raris wénten sabeh bales ring duur guminé. Raja Satyabrata manut saking napi sané kanikaang olih ulam punika, nika mawinan Raja miwah makasami panjaknyané selamet.[1]

Pustaka[uah | uah wit]

  1. "Awatara turun ke dunia". indikhindu.blogspot.com.