Mén Cekepel

Saking Wikipédia


Aksara Latin
     
Mén Cekepel
Satua
AranMén Cekepel
Data
NegaraIndonésia
WewidanganBali
Katerbitang ringSatua-satua Bali (jilid II) olih I Nengah Tinggen

Satua Mén Cekepel (aksara Bali: meñcĕkĕpĕl·) inggih punika silih tunggil satua Bali.[1]

Daging satua[uah | uah wit]

Ada koné tuturan satua, madan I Mén Cekepel, ia sedekan beling gedé, Iantas kurenanné mati. Buina I Mén Cekepel nongos di alasé, ia nongosin abian. Di alasé ento tusing pesan ada buin jlema nongos ditu, among ya I Mén Cekepel dogén tur ia padidian, dadi ia sedek beling gedé, lantas ia makeneh kayeh ka tukadé.

Mara ia teked di tukadé, lantas ada koné raksasa tepukina di sisin tukadé ento, saha raksasané ento nakonin I Mén Cekepel, ”Né té nyai I Mén Cekepel, jani kenyekan nyai beling gedé, énggal nyai lakar manak, kéwala disubanné lekad panak nyainé, musti nyai baang kaki ngidih panak nyainé.”

Dadi sawiréh I Mén Cekepel takut pesan tekén raksasané ento, laut ia I Mén Cekepel masaut, tur sanggupina buka panagih raksasané ento.

Kasuén-suén, lekad panakné I Mén Cekepel, buina muani panakné. Di mara lekad panakné, inget I Mén Cekepel tekén munyin raksasané, réh i pidan nagih panakné I Mén Cekepel. Sawiréh I Mén Cekepel kenjekan ngelah panak cerik, ditu ia mabudi kayeh makerem di tukadé, nglantas ia majalan ka tukad, nanging panakné pejanga jumah matekep baan ketungan. Dadi satekedné Mén Cekepel di tukad makerem, buin tepukina baan raksasané i pidan ané nagih ngidih panakné Mén Cekepel. Ditu lantas raksasané ngetaraang bané Mén Cekepel suba manak saha ia matakon, ”Nyai Mén Cekepel, suba nyai manak kenapa sangkan nyai mendep tur sing ajak nyai panak nyainé? Jani musti apang payu nyai maang kaki, sing dadi buungan.”

Mara kéto patakon muah pinagih raksasané, ngejer ia Mén Cekepel masaut, “Inggih kaki, yakti tiang nyanggupang kaki panak tiangé, sakéwala lacur ja kaki, réh panak tiangé sampun mati.”

Raksasané buin mamunyi, ”Nyai ngorahang panak nyainé mati, dija bangkéné? Maéh baang kaki bangkéné.”

Ditu buin paling pasautné Mén Cekepel, “Sampun anyudang tiang bangkén panak tiangé.” I Mén Cekepel nglaut tuunan ka tukadé makerem.

Raksasané buin mamunyi, ”Jani kaki antang ka umah nyainé ngalih-alihin.”

Nglaut raksasané ngojog umahné I Mén Cekepel. Setekedné di jumah Mén Cekepel, raksasané milehan di abianné, nglaut payuk, pané, sok, gelahné Mén Cekepel bulak balikanga, masih tusing tepuk baana ngalih-ngalihin, kanti leleh ngalihin. Lantas raksasané negak di duur ketungané masiksikan ngalihin kutu. Sedek masiksikan lantas bakatanga kutuné gedé gati abesik. Ping kuda-kuda pingsega masih sing dadi mati, ento krana raksasané nyemak lu, bakal anggona ngincuk kutun gelahné. Di subanné nungkayak ketungané, lantas mara enota baan raksasa panak Mén Cekepel. Jeg jemaka saha raksasané masesambatan ngéndahan I Mén Cekepel, tur ia laut magedi pesu uli jumahan abianné Mén Cekepel. Ngulahang gati ia raksasané mulih tur panakné Mén Cekepel pejanga jumahan umahné mawadah grobag. Lantas ia ngundangang timpalné ngajakin malagaran, krana ia makatang anak cerik abesik, panaka baan I Mén Cekepel. Ditu timpal raksasané pada sanggup, ada mesuang lengis, nyuh muah basa-basa.

Jani critayang Mén Cekepel mulih uli tukad, satekedné jumah, lantas dapetanga ketungané nungkayak, lantas ia ngeling jerat-jerit sedih mangilgilang, baan panakné bakatanga baan raksasané. Sedek ia ngeling Mén Cekepel, dadi ada laut bikul ningeh, tur paekina Mén Cekepel saha ia matakon,

”Apa krana Mén Cekepel ngeling sedih buka kéné?”

Ditu Mén Cekepel nuturang tekén I Bikul, solah panakné cerik juanga baan raksasané, lantas Mén Cekepel mamunyi tekén bikulé ento,

”Inggih Jero Ketut Bikul, yéning sida antuk Jeroné ngrereh panak tiangé, tiang sanggup ngupahin Jeroné pantun asambi, Jeroné sampun ngodagang sambin tiangé.”

Ditu Iantas I Bikul masanggup tur ia nangguhang awak nu ngalih kanti. Prajani lantas I Bikul majalan ngalih saing tur ia matepuk ajaka I Méong. Satepukné I Bikul ajaka I Méong, I Bikul lantas ngaksama apang I Méong suud gedég tekén I Bikul, tut tuturanga kabutanné lakar nulungin I Cekepel, krana kéto awak bakal makatang upah. Ditu I Méong masanggup, nanging buin I Méong ngajakin ngalih kanti.

Tondén pegat raos I Bikulé ajaka I Méong, laut teka I Kedis Crukcuk miwah I Tambulilingan, ditu lantas kaukina baan I Bikul ajak I Méong. Buin I Bikul lantas nuturang buka raosné ané bau tekén I kedis Crukcuk miwah I Tambulilingan. Ditu lantas ia sanggup, réh pada bakal makatang upah.

Gelising satua, makapatpat jalan jani ngungsi umah raksasané ané malaibang panak Mén Cekepelé. Dadi satekedné di jumah raksasané, ditu dingeha pada ramé-ramé ngaé basabasa raksasané ajaka timpaI-timpalné. Nglaut dogén I Bikul macelep mulihan ajaka patpat sig pakarangan raksasané. Ditu Iantas I Bikul matakon tekén raksasané, ”Napi karyanin kaki teka rames gati munyin talenan kakiné pada?” Masaut I Raksasa pada, ”Kaki ngaé basa lakar ngébat jlema cerik panaka baan I Mén Cekepel.”

Lantas I Bikul masaut mabriuk mamunyi ajaka patpat, ngaku pada meled nyipcipin ébatan jlema. Lantas raksasané masaut, ”Lamun cai pada meled, anti dini malu!”

Buin I Bikul masaut mabriuk, ”Kéwala tiang biana bisa nulungin. Yéning magambelan, ngigel, mara bisa ajak makejang.”

I Raksasa laut pada kedék saha nundén ngigel muah magambelan. Lantas I Méong magambelan, I Crukcuk miwah I Tambulilingan ia ngigel. Munyin gendingné I Méong begbeg gati kekéné, ”Krég-krég nying, krég-krég nyong.” Ditu I Crukcuk ngigel saling ilehin ajaka I Tambulilingan.

Kenyakané pada demen I Raksasa mabalih muah madingehang, lantas I Bikul macelep mulihan, morot grobag tongos anaké cerik. Di subanné bedah, lantas pesuanga anaké cerik baan I Bikul, tur I Bikul mawangsit tekén I Méong, suba sida baana mesuang panakné Mén Cekepel. Buin I Bikul antang magedi ngamalunin. Ditu lantas I Bikul malaibang anaké cerik tur ngojog I Mén Cekepel. Laut patampianga panakné. Ditu lantas prajani Mén Cekepel nagih atehang mulih ka désa, tur I Bikul lantas ngatehang ka désa.

Dadi réh suba makelo I Bikul magedi. Ditu lantas I Méong morahan tekén raksasané, ia ngaku antang meju. Disubanné magedi I Méong, lantas I Crukcuk muah I Tambulilingan ngaku ngalih I Méong. Dadi makelo raksasané pada ngantiang, masih tondén ia pada teka, laut raksasané mulihan Iakar nyemak anaké cerik. Dapetanga grobagé bedah porot bikul. Ditu Iantas I Raksasa ngaku déwék kadayaang baan I Bikul ajaka saingné. Béh krura gedég kenehné, lantas I Raksasané makejang ngalih umahné I Cekepel. Teked ditu, tepukina suba suung umahné, réh Mén Cekepel suba mulih ka désa. Lantas kado I Raksasa nampah jlema, laut ia pada nyusup ka tengah alasé mamangsa ngalih buron. Réh suba pada makatang buron, ento lantas ébata anggona lelagaran.

Pustaka[uah | uah wit]

  1. Bali, Suara Saking. "Satua Mén Cekepel". Suara Saking Bali. Kaaksés 2021-01-12.