I Jaran Lua Masang Daya Silib

Saking Wikipédia


Aksara Latin
     
I Jaran Lua Masang Daya Silib
Satua
AranI Jaran Lua Masang Daya Silib
Data
NegaraIndonésia
WewidanganBali

Satua I Jaran Lua Masang Daya Silib (aksara Bali: ᵒijaranluwamasaŋdayasilib·) inggih punika silih tunggil satua Bali.

Daging satua[uah | uah wit]

Di sisin Alas Kedatonné, entikan padangé semumbung tur samah. Ditu, i jaran lua tekéning pianakné lua muani ngalih mamahan. Lega pesan kenehné ngilag padang. Baan selegné muponin amah-amahan, ngawinang i jaran tusing rungu kapin apa-apa buin.

Dugasé ento ada macan sedeng nglincak ngalih amah-amahan. Prajani liang kenehné I Macan sawiréh nepukin pianak jaran mokoh-mokoh. Prajani ngetel puesné tur makeneh nyarap bebedagé totonan.

"Yen né amah sinah betek basangé. Kai tusing lakar kuangan amah. Ada bebedag duang ukud, jeg caplok jani", keto kenehné I Macan. Nanging kenehné makeledan sawiréh inan jarané teka nyagjagin pianakné. I Macan lantas makeneh-keneh apang nyidang nyarap panak jarané. Prajani ia ngenehang winaya anggon nguluk-nguluk i jaran.

I Macan lantas nyagjagin i jaran ané ngilag padang. Ditu lantas I Macan ngomong tekéning I Jaran. "Ih nyai jaran, pianak nyainé makadadua pangenehné seger, nanging sujatiné ia gelem sanget. Yen depin tusing ubadin, sinah ia lakar ngemasin mati. Icang mateger ngubadin pianak nyainé, astungkara panjang tuwuh. Icang tusing dadi ati nepukin pianak nyainé makadadua nandang sakit buka keto".

Ningeh munyinné I Macan, I Jaran Lua masaut dabdab.

"Icang ngaturang suksma tekéning papineh cainé ané melah. Mula saja, pianak icangé makadadua gelem. Suba milih icang ngajakin ia maubad, nanging tusing karuan seger. Nah, ané jani sawiréh cai nyadia ngubadin pianak icangé, kenken patutné icang tekéning cai? Icang madeolas, tulungin segerang pianak icangé apang mararadan sakitne".

Buih, kendel pesan kenehné I Macan ningehang pasaut tur pangidihné I Jaran Lua. Marasa tekéning jaetné ngenen tur lakar aluh nyarap bebedagé ento ané kaliwat jaen tur nyangluh.

I Jaran Lua buin mapangadihan tekéning I Macan. "Nah Macan, ané jani icang nyerahang pianak icangé makadadua tekéning cai. Dumadak sangkaning patulung cainé, pianak icangé sida seger".

I Macan anggut-anggut ningehang pangidihné I Jaran Lua. "Nah, sujatiné icang masih nandang sakit rahat buka jani. Batis icangé ané kenawan suba uling makelo kena sungga tuara sida keles. Tegarang jani tulungin ngaadang sungga ané nebek batis icangé apang tusing santul yéning tindakang icang".

Mara keto munyin i jaran, ditu lantas I Macan ngomong matandang egar. "Nah jaran, ané encen batis nyainé ané tebek sungga? Lautang edengang apang beneh baan icang ngubadin I Jaran laut ningtingang batisné ané kenawan". I Macan siaga ngedasin telapakan batisné I Jaran Lua ané orahanga tebek sungga. Kala ditu I Jaran Lua sahasa ngajet tendas I Macané, kanti I Macan ketes glalang gliling, klenger makelo tusing maklisikan. I Jaran tekéning pianak-pianakné ngénggalang malaib joh ngalih tongos ané silib apang tusing tepukina tekéning I Macan. Kéto pikolih anaké ampah tusing ngelah keneh matanggaran.

Pustaka[uah | uah wit]