Sesenggakan

Saking Wikipédia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Sesenggakan puniki pateh sakadi ibarat (basa Indonésia). Sesenggakan, linggaipun "Senggak", suksemanipun "Singguk" utawi "Sentil" antuk raos. Senggak polih pangiring "an" dados senggakan, kadwipurwayang dados "Sesenggakan" ngintar basa (kata ungkapan), tegesipun "Babinjulan" makardi ica sang miragi utawi mireng, semalih makardi jengah tur sebet sang kaanggen sesenggakan, antuk keni kasentil manahipun.

Sesenggakan puniki sakadi palambang utawi sesimbing indik kahanan kalih polah janma sané kaimbangan ring kahanan kalih polah buron utawi barang, upami:

Wenten anak mawasta I Balag. Sabilang sangkep ring banjar ipun kiap, nguyuk-uyuk ngengkis raris pules. Indik I Balag puniki raris anggena sasenggakan ring banjaripune. Yen wénten murid kiap nguyuk ring sekolahan, raris kaucapang antuk timpalipune sakadi I Balag. Yening murid punika kalih I Balag miragi dewekipune kaanggen sesenggakan, janten ipun jengah wiadin sebet kabinjulin.

Sesenggakan puniki taler sakadi sesonggan, kewanten binanipun sasenggakan puniki satata kariinin antuk kruna "Buka", tur wénten sané sakadi sampiran ipun. Lengkarane sané riinan dados giing (sampiran), sané apalet pungkuran dados katerangan polah wiadin kahanan, raris kalanturang antuk suksemanipun. Ring asapunipune nenten perlu malih dagingin suksemanipun, antuk sampun terang artinipun.[1]

Conto[uah | uah wit]

Puniki wénten makudang-kudang imba utawi conto sesenggakan luiripun:

 1. Buka bantene, masorohan; suksemanipun: sakadi anake sané madué perusahaan, wantah ngutamayang panyamaanipune kewanten makarya irika.
 2. Buka bangken gajahe, joh-joh mabo; suksemanipun: sakadi anake sané mapangkat ageng utawi anak sané sugih, yening katiben antuk sengkala, ortinipune maideh-idehan rauh ka jaba kuta.
 3. Buka batun buluane, nglintik tuah abesik; suksemanipun: kaucapang ring anake sané nenten madué nyama wiadin timpal, wantah ipun padidian.
 4. Buka be banone, dawanan bungut; suksemanipun: sakadi anake sané demen nuturang wiadin ngraosang omong timpal ring anak lian.
 5. Buka benange, kadung suba macelebang; suksemanipun: sakadi anake sané kadung ngambil pakaryan, nyalah-nyalah yening ipun makarya nenten jantos puput.

Ring sor puniki wantah makudang-kudang conto sesenggakan.

 1. Buka besine teken sangihane, pada apesne; suksemanipun: sakadi anake sané mapakarya, sang nalih miwah sang sané kadalih, janten sami katahipun nelasang prabeya.
 2. Buka bikule, ngutgut sambilang ngupinin; suksemanipun: sakadi anake sané madaya kaon wiadin corah, seka kidik ngambil barang-barang timpalipune, kewanten ipun mapi-mapi nulungin.
 3. Buka becicane ujanan, nguci; suksemanipun: sakadi anake sané ngucekcak ngomong nenten karwan tuktuk bongkolipun.
 4. Buka bikule pisuhin, sumingkin bejit; suksemanipune: sakadi anake alit-alit kual, yening ajahin wiadin glemekin ipun sumangkin kual.
 5. Buka bukite ejohin, katon ngrawit; suksemanipun: sakadi anake pakantenan ipun saking doh jegeg utawi bagus, kewanten wawu tampek tlektekang ipun bodo, muanipune burik.
 6. Buka cicinge ngongkong, tuara pingenan nyegut; suksemanipun: sakadi jadmane sané degag ngaku wanen, kewanten jatinpune getap.
 7. Buka dedalune, kampid baan nyilih; suksemanipun: sakadi anake sané ngango bungah becik-becik, kewanten jatinipun pangangge punika makasami antuka nyelang.
 8. Buka dangap-dangape, gede-gede kayune ogara; suksemanipun: sakadi anake sané gemba katunan bayu miwah gelar (arta), nagih ngambil pakaryan sané ageng kalih akeh pacang nelasang prabeya.
 9. Buka entikan oonge, ngulah pesu; suksemanipun: sakadi anake sané ngomong ngawag-ngawag, sané nenten madasar antuk papineh.
 10. Buka goake, ngadanin ibane; suksemanipun: sakadi anake sané corah raris nuturang maling (maling teriak maling).
 11. Buka jagunge, gedenan ati; suksemanipun: kaucapang ring anake sané sombong tur degag, ngaku wanen utawi sugih.
 12. Buka jangkrike, galak di bungut; suksemanipun: sakadi anake sané galak (gati) di omong, kewanten nenten purun ngalaksanayang.
 13. Buka kamben madare, liunan bikas; suksemanipun: sakadi anake sané belog ajum parisolahipun tan anut ring tata krama.
 14. Buka kamene uwek jaitin, munjuk benang tuna aji; suksemanipun: sakadi anake sané madué umah tuduh, raris engsubina antuk upih tuduhipune ical kewanten pakantenan ipun kaon.
 15. Buka kambinge ngamah gendola, macueh-cueh; suksemanipun: sakadi anake sané ngajengan sedah wiadin maanci, jantos marues-rues bibih ipune barak.
 16. Buka katake matindik, salah genah, suksemanipun: Sakadi anake sané nenten uning nganutang payas dewek wiadin panganggo pakantenanipun tani asin.
 17. Buka kasumba Jawane, ngamahin, suksemanipun: Sakadi anake sané kereng madaar kewanten mayus, nenten demen makarya.
 18. Buka lindunge uyahin, blangsah, suksemanipun: Sakadi anake sané uyang paling nenten uning-uning nongos.
 19. Buka macane (mionge), ngengkebang kuku, suksemanipun: Sakadi anake sané pradnyan (wikan), ngengkebang kepradnyanan (kawikanan).
 20. Buka macane, nakutin lawat, suksemanipun: Sakadi anake sané marasa ring dewekipune iwang wiadin corah, setata ipun mrasa congah wiadin takut tur kabilbil.
 21. Buka mlali api, mara ngasen kebus, suksemanipun: Sakadi anake sané ngambil pakaryan sané sukeh tur madurgama, risampune ipun sengkala wawu ipun mrasa.
 22. Buka makpak tebune, ampsne kutang, suksemanipun: Sakadi anake sané makurenan, ring kantun pangantenan, kalih sasuenne kantun bajang kasayangang tur kajungjung, risampune tua tan mampuh kakutang.
 23. Buka naar be ne matah, nglawan-nglawanin, suksemanipun: Sakadi anake sané kapaksa kakenken ngambil pakaryan sané nenten demenin wiadin nenten uningin ipun, punika mapuara nenten becik.
 24. Buka naar krupuke, gedenan kroakan, suksemanipun: Sakadi anake sané ngaku wanen kalih jaga muputuang karya, sakewanten nenten wénten buktinipun nglaksanayang.
 25. Buka medil kapecite, gedenan bea, suksemanipun: Sakadi anake sané ngambil pakaryan ageng kalih katah nelasang prabea, kewanten pikenoh kalih pikolihipun akidik.
 26. Buka nakep balange dadua, maka dadua tuara bakat, suksemanipun: Sakadi anak sané mamanah bingbang akeh mangambil pakaryan wiadin nglamar pakaryan, pamuput makasami nenten keni.
 27. Buka negakin gadebonge, ngasa teken jit belus, suksemanipun: Sakadi anake sané ngrasa ring sikian iwang wiadin corah, dados ipun kimud utawi kabilbil (congah).
 28. Buka ngae bajune, sikutang ka raga, suksemanipun: Saluiring polah laksana kalih raos, marep ring timpal utawi anak lianan, patut dumun imbanganng ring raga becik miwah kaonipun.
 29. Buka ngalih bedigale, ngadu sebeng, suksemanipun: Mangda uning i raga nyidra semu kalih laksana timpal wiadin anak sané darma wiadin krinyi utawi egar wiadin sebet.
 30. Buka ngenjekin ikut cicinge, mabalik nyaplok, suksemanipun: Sakadi i bapa ngenken i pianak ngrereh napi-napi, raris i pianak mabalik ngenken bapanipune ngerereh punika.
 31. Buka ngetakang joane di batan umah, likad maideh, suksemanipun: Sakadi anake sané kapingsalah ngamargiang kapatutan ring nyama wiadin panyaman sané sampun terang ipun iwang.
 32. Buka nyilsil kadelene, liunan pakpak kuangan gelekang, suksemanipun: Agengan pakaryan ring pikolihipun.
 33. Buka nyitsit tiinge, amis kecerikan, suksemanipun: Yadin amunapi kapatutan anake sané alitan wiadin sané soran, yening sané agengan kalih kuasa jaga nyisipang, janten ipun pasang sisip.
 34. Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg (sunggar), suksemanipun: Anake sané pradnyan (wikan) alep tur meneng-meneng, kewanten anake sané belog punggung tur sombong ngucekcak.
 35. Buka paete, nagih getok, suksemanipun: Sakadi anake sané belog tur nagih perintah kewanten mangda ipun makarya.

Pustaka[uah | uah wit]

 1. "Kumpulan Basita Paribasa (Peribahasa Bahasa Bali)". pendidikanbahasabali.blogspot.com (in Indonesia). Retrieved 2020-04-05.