Penghargaan Sastra Rancage

Saking Wikipédia


Hadiah Sastra Rancage inggih punika penghargaan sané kapolihang ring jadma sané dados kasub gelah jasa ring pangembangan basa miwah sastra daerah. Penghargaan puniki kapolihang olih Yayasan Kebudayaan Rancage, sané kaadegang olih budayawan Ajip Rosidi, Erry Riyana Harjapamekas, Edi S. Ekajati, miwah makudang-kudang tokoh liyanan.

Ring aab mula (warsa 1989 nyantos 1993), hadiah sastera puniki tuah kaanggén sastra Sunda, nanging salanturané penghargaan puniki tasih kapolihang ring sastra Jawa (saking 1994), sastra Bali (saking 1998), miwah sastra Lampung (saking 2008). Ring warsa 1990, Hadiah Sastera Rancage kakepah dados duang topik, inggih punika antuk karya sané terbit marupa pustaka miwah jasa ring jadma (perorangan utawi lembaga) sané gelah jasa ring pangembangan basa miwah sastra daerahnyane. Saking warsa 1993, penghargaan puniki tasih kalengkapin mawit Hadiah Samsudi, inggih punika penghargaan khusus antuk pangawi pustaka rare sané mabasa Sunda.

Saking warsa 2004, panitia sampun ngawedharang piala miwah jinah tunai sebesar 5 yuta rupiah antuk makudang jayanti.[1]

Hadiah Sastra Rancage miwah Hadiah Samsudi[uah | uah wit]

Yus Rusyana, antuk buku kumpulan satua cutet Jajaten Ninggang Papasten (Keberanian Berhadapan dengan Takdir)
Karya: Iskandarwassid, antuk buku kumpulan satua cutet Halimun Peuting (Kabut Malam), penerbit Rahmat Cijulang, 1989
Jasa: Syarif Amin (H. Moh. Kurdie).
Karya: R.A.F. (H. Rahmatullah Ading Affandie), antuk roman pendek Nu Kaul ku Lagu Kaleon (Yang Bernazar Menyanyikan Lagu Kaleon), penerbit Rahmat Cijulang, 1990
Jasa: Ki Umbara (H. Wireja Ranulaksana).
Karya: Yoseph Iskandar, antuk roman sejarah Tanjeur na Juritan Jaya di Buana (Unggul di Medan Perang dan Jaya di Dunia) penerbit YPJB, 1991
Jasa: Mh. Rustandi Kartakusuma.
Karya: Godi Suwarna, antuk pupulan sajak Blues Kere Lauk (Blues Dendeng Ikan), penerbit Geger Sunten, 1992
Jasa: Kis Ws. (Kiswa Wiriasasmita).
Hadiah Samsudi: Tatang Sumarsono antuk buku Si Paser
Sastra Sunda
Karya: Tatang Sumarsono antuk roman Demung Janggala, penerbit Geger Sunten, 1993
Jasa: Sayudi
Sastra Jawa
Karya: Naniek P. M. (Drs. F. C. Pamuji), antuk roman Sumpahmu Sumpahku, 1993
Jasa: H. Subagiyo Ilham Notodijoyo
Hadiah Samsudi
Hidayat Susanto, antuk buku Guha Karang Legokpari (Gua Karang Legokpari).
Sastra Sunda
Karya: Etty R.S., antuk pupulan sajak Maung Bayangan (Harimau Terluka), penerbit Rahmat Cijulang, 1994
Jasa: H. Rusman Sutiasumarga.
Sastra Jawa
Jasa: H. Karkono Partokusumo.
Hadiah Samsudi
Abdullah Mustappa, antuk buku Muhammad al-Amin (Muhammad yang Tepercaya), Cilaka! Abu Lahab (Celakalah Abu Lahab), dan La Ilaha Ilallah (Tiada Tuhan Selain Allah).
Sastra Sunda
Karya: Godi Suwarna antuk pupulan satua cutet Serat Sarwasatwa (Kisah-kisah Hewan), penerbit Geger Sunten, 1995
Jasa: Jurusan Bahasa dan Sastra Sunda IKIP Bandung.
Sastra Jawa
Karya: Satim Kadaryono antuk roman Timbreng (Mendung), 1995
Jasa: Muryalelana (Doyosantosa).
Hadiah Samsudi
Taufik Faturohman, antuk buku Patepung di Bandung (Bertemu di Bandung).
Sastra Sunda
Karya: Yoseph Iskandar antuk roman Prabu Anom Jaya Dewata dan Tri Tangtu di Bumi (Tiga Hukum di Dunia), penerbit YPJB, 1996
Jasa: Wahyu Wibisana
Sastra Jawa
Karya: Jaimin K. antuk pupulan guguritan Siter Gadhing (Kecapi Gading), 1996
Jasa: Tajib Ermadi
Sastra Sunda
Karya: Caraka antuk pupulan satua cutet Awewe Dulang ti Nande (Perempuan Terserah Suami), Penerbit Girimukti Pasaka, 1997.
Jasa: R. A. F. (H. Rahmatullah Ading Affandie)
Sastra Jawa
Karya: Esmiet antuk roman Nalika Langite Obah (Ketika Langit Berubah), 1997
Jasa: Anjar Any
Sastra Bali
Karya: I Madé Sanggra antuk pupulan sajak Kidung Républik, 1997
Jasa: Nyoman Manda
Sastra Sunda
Karya: Darpan Ariawinangun antuk pupulan satua cutet Nu Harayang Dihargaan (Mereka yang Minta Dihargai), penerbit Rahmat Cijulang, 1998
Jasa: Duduh Durahman
Sastra Jawa
Karya:Suharmono Kasiyun antuk roman Pupus Kang Pepes (Tunas yang Tak Punya Harapan Hidup), 1998
Jasa: St. Iesmaniasita (Sutistyautami)
Sastra Bali:
Karya: I Komang Berata antuk pupulan satua cutet Lekad Tumpek Wayang (Lahir pada Hari Tumpak Wayang), 1998
Jasa: Prof. Dr. I Ngurah Bagus
Sastra Sunda
Karya: Chye Retty Isnendes antuk pupulan sajak Kidang Kawisaya (Kijang Terjerat Mantra), Penerbit Girimukti Pasaka, 1999.
Jasa: Prof. Dr. H. Yus Rusyana
Sastra Jawa
Karya: Widodo Basuki antuk pupulan sajak Layang saka Paran (Surat dari Perantauan), 1999.
Jasa: Suparto Brata
Sastra Bali
Karya: I Ketut Rida antuk roman Sunari, 1999.
Jasa: I Gde Darna
Sastra Sunda
Karya: Dyah Padmini antuk pupulan sajak Jaladri Tingtrim (Samudera yang Tenang), Penerbit Pustaka Jaya, 2000.
Jasa: Moh. E. Hasim
Sastra Jawa
Karya: Suparto Brata antuk pupulan satua cutet Trem, 2000.
Jasa: Esmiet
Sastra Bali
Karya: Agung Wiyat S. Ardhi antuk pupulan sajak dan drama gong Gending Girang Sisi Pakerisan (Nyanyian Riang di Tepi Kali Pakerisan), 2000.
Jasa: I Ketut Suwija
Sastra Sunda
Karya: Tatang Sumarsono antuk roman Galuring Gending, Penerbit Girimukti Pasaka, 2001.
Jasa: Prof. Dr. H. Edi S. Ekajati
Sastra Jawa
Karya: Jayus Pete antuk pupulan satua cutet Kreteg Emas Jurang Gupit (Jembatan Emas Jurang Gupit), 2001.
Jasa: Dr. K.R.M.T. Sudi Yatmana
Sastra Bali
Karya: Djelantik Santha antuk roman Sembalun Rinjani, 2001
Jasa: IDK Raka Kusuma
Hadiah Samsudi
Dadan Sutisna antuk buku Nu Ngageugeuh Legok Kiara (Penghuni Legok Kiara)
Sastra Sunda
Karya: Holisoh M.E. antuk roman Kembang-kembang Petingan (Bunga-bunga Pilihan), Penerbit Girimukti Pasaka, 2002.
Jasa: Dra. Tini Kartini
Sastra Jawa
Karya: Sugiarta Sriwibawa antuk roman Candhikala Kapuranta, Penerbit Pustaka Jaya, 2002.
Jasa: Drs. Mochtar
Sastra Bali
Karya: I Nyoman Manda antuk roman Bunga Gadung Ulung Abancang (Bunga Gadung Gugur Setangkai), 2002.
Jasa: I Gusti Putu Bawa Samar Gantang
Hadiah Samsudi
Ki Umbara, antuk buku Utara-Utari
Sastra Sunda
Karya: Deden Abdul Aziz, antuk roman Panganten (Pengantin), Penerbit Girimukti, 2003
Jasa: Tatang Benyamin Koswara
Sastra Jawa
Karya: J.F.X. Hoery, antuk pupulan gaguritané Pagelaran (Pergelaran), Penerbit Narasi, 2003
Jasa: Moch. Nursyahid Purnomo
Sastra Bali
Karya: I Dewa Gedé Windhu Sancaya, antuk karyané sané mamurda Coffee Shop (Warung Kopi), 2003.
Jasa: Nyoman Tusthi Eddy
Hadiah Samsudi: Dadan Sutisna antuk buku Misteri Haur Geulis
Sastra Sunda
Karya: Mh. Rustandi Kartakusuma, antuk pupulan satua cutet Amanat Dina Napas Panungtungan (Amanat dalam Nafas Terakhir)
Jasa: K.H. Ahmad Maki
Sastra Jawa
Karya: Suparto Brata antuk roman Doyané Wong Culika
Jasa: Drs. KRT Suryanto Sastroatmojo
Sastra Bali
Karya: I Madé Suarsa antuk pupulan puisi Ang Ah miwah Ah Ang
Jasa: Drs. Madé Taro
Sastra Sunda
Karya: Yous Hamdan antuk pupulan satua cutet Geus Surup Bulan Purnama (Telah Terbenam Bulan Purnama)
Jasa: Abdullah Mustappa
Sastra Jawa
Karya: Suwardi Endraswara antuk pupulan satua cutet Senthir (Lampu Minyak Tanah)
Jasa: Suwignyo Adi
Sastra Bali
Karya: Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten antuk pupulan satua cutet Buduh Nglawang (Orang Gila Menari-nari)
Jasa: Drs. Ida Bagus Gde Agastia
Hadiah Samsudi
Darpan Ariawinangun, Yuhdiatna, dan Suhendar Yudamulia, antuk satua cutet Dongeng-dongeng ti Karawang (Cerita-cerita dari Karawang)
Sastra Sunda
Karya: Rukmana Hs, antuk pupulan satua cutet Oleh-oleh Pertempuran.
Jasa: R. Rabindranat Hardjadibrata, penyusun Kamus Bahasa Sunda-Bahasa Inggris
Sastra Jawa
Karya: Ahmad Tohari antuk Ronggeng Dukuh Paruk Banyumasan
Jasa: Maria Kadarsih
Sastra Bali
Karya: I Madé Suarsa antuk pupulan satua cutet Gedé Ombak Gedé Angin
Jasa: Ida Bagus Dharmasuta
Sastra Sunda
Karya: Godi Suwarna antuk novel Sandekala
Jasa: Grup Teater Sunda Kiwari pimpinan R. Dadi Danusubrata
Sastra Jawa
Karya: Turino Ragilputra antuk pupulan sajak, Bledeg Segara Kidul
Jasa: Sriyono
Sastra Bali
Karya: I Nyoman Manda antuk roman Depang Tiang Bajang Kayang-kayang
Jasa: I Madé Suatjana
Sastra Lampung
Karya: Udo Z. Karzi (Zulkarnain Zubairi) antuk pupulan sajak, Mak Dawah Mak Dibingi
Hadiah Samsudi
Ai Koraliati antuk buku bacaan anak-anak Catetan Poean Rere
Sastra Sunda
Karya: Ettie RS antuk pupulan sajak Serat Panineungan
Jasa: Nano S., pencipta lagu-lagu Sunda
Sastra Jawa
Karya: Atas S. Danusubroto antuk roman Trah
Jasa: Sunarko, penyair dan guru.
Sastra Bali
Karya: I Nyoman Tusthi Eddy antuk pupulan sajak Somah
Jasa: I Nengah Tinggen, pengisi program bahasa Bali RRI Denpasar.
Hadiah Samsudi
Aan Merdeka Permana antuk bacaan anak-anak Sasakala Bojongemas
Sastra Sunda
Karya: Usep Romli H.M. antuk pupulan satua cutet Sanggeus Umur Tunggang Gunung
Jasa: Karno Kartadibrata
Sastra Jawa
Karya: Sumono Sandi Asmoro antuk pupulan sajak Layang Panantang
Jasa: Bonari Nabonenar
Sastra Bali
Karya: I Wayan Sadha antuk pupulan satua cutet Leak Pemoroan
Jasa: Agung Wiyat S. Ardhi
Sastra Lampung
Karya: Asarpin Aslami antuk pupulan satua cutet Cerita-Cerita jak Bandar Negeri Semuong
Sastra Sunda
Karya: Us Tiarsa antuk pupulan satua cutet Halis Pasir.
Jasa: Usep Romli H.M.
Sastra Jawa
Karya: Herwanto antuk pupulan satua cutet Pulo Asu
Jasa: Lanang Setiawan, pengembang bahasa dan sastra Jawa dialek Tegal.
Sastra Bali
Karya: IDK Raka Kusuma antuk pupulan sajak Sang Lelana
Jasa: Bali Orti, sisipan sané terbit ring Bali Post Minggu saking 20 Agustus 2006
Sastra Lampung
Karya: (tidak ada)
Sastra Sunda
Karya: Acep Zamzam Noor antuk pupulan sajak Paguneman
Jasa: Etti R.S.
Sastra Jawa
Karya: Yusuf Susilo Hartono antuk pupulan sajak Ombak Wengi
Jasa: Sucipto Hadi Purnomo
Sastra Bali:
Karya: Komang Adnyana antuk pupulan satua cutet Metek Bintang
Jasa: I Madé Sugianto
Sastra Sunda
Karya: Deni A. Fajar antuk pupulan sajak Lagu Padungdung
Jasa: Ganjar Kurnia
Sastra Jawa
Karya: Krishna Mihardja antuk buku kumpulan cerita pendek berjudul Pratisara.
Jasa: J.F.X Hoery, Penggiat sastra Jawa di Bojonegoro dan Ketua Sanggar Sastra "Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro.
Sastra Bali
Karya: I Madé Sugianto antuk buku roman pendek berjudul Sentana.
Jasa:I Nyoman Suprapta, guru dan penulis karya puisi tradisional Bali jenis geguritan
Hadiah Samhudi
Elin Samsuri lewat bukunya Dongeng Aki Guru
Sastra Sunda
Karya: Abdulah Mustappa antuk pupulan sajak Titimangsa: 68 Sajak Alit
Jasa: Mangle, Majalah Basa Sunda sané ngawit terbit warsa 1957
Sastra Jawa
Karya: Nono Warnono antuk pupulan satua cutet Kluwung
Jasa: Dhanu Priyo Prabowo
Sastra Bali
Karya: I Wayan Westa antuk pupulan cerita Tutur Bali
Jasa: I Gusti Madé Sutjaja
Sastra Lampung
Karya: Fitri Yani antuk pupulan sajak Suluh
Hadiah Samsudi
Popon Saadah antuk satua rare Prasasti nu Ngancik na Ati
Sastra Sunda
Karya: Dian Hendrayana antuk pupulan guguritaan Lagu Ngajadi
Jasa: Aam Amalia
Sastra Jawa
Karya: Triman Laksono antuk pupulan sajak Sepincuk Rembulan
Jasa: Yulitin Sungkowati
Sastra Bali
Karya: I Gedé Putra Ariawan antuk pupulan satua cutet Ngurug Pasih
Jasa: I Nyoman Adiputra
Sastra Batak
Karya: Saut Poltak Tambunan antuk novel Si Tumoing: Manggorga Ari Sogot dan Si Tumoing: Pasiding Holang Padimpos Holong
Jasa: Leonardus Egidius Joosten
Hadiah Samsudi
Ahmad Bakri antuk satua rare Kasambet
Sastra Sunda
Karya: Ahmad Bakri antuk pupulan satua cutet Nadran
Jasa: Adang S
Sastra Jawa
Karya: Ardini Pangastuti antuk roman Alun Samodra Rasa
Jasa: Sri Setyowati alias Trinil
Sastra Bali
Karya: I Komang Alit Juliartha antuk pupulan satua cutet Swecan Widhi
Jasa: I Gedé Gita Purnama Arsa Putra
Sastra Batak
Karya: Rose Lumbantoruan antuk pupulan satua cutet Ulos Sorpi (Kain Ulos Terlipat)
Hadiah Samsudi
Dian Hendrayana antuk satua rare Bentang Hariring
Sastra Sunda
Karya: Aam Amilia antuk pupulan satua cutet Di Antara Tilu Jaman
Jasa: Komunitas Ngejah, Sukawangi, Singajaya, Kabupatén Garut, Jawa Barat
Sastra Jawa
Karya: Moh. Syaiful antuk roman sejarah Agul-agul Belambangan
Jasa: H. Abdullah Purwodarsono, pendiri Majalah Djaka Lodang sejak 1971
Sastra Bali
Karya: Dewa Ayu Carma Citrawati antuk pupulan satua cutetnya Kutang Sayang Gemel Madui
Jasa: I Putu Supartika, penggiat sastra Bali dan penerbitan
Sastra Lampung
Karya: Udo Z. Karzi antuk roman biografis Negarabatin
Sastra Batak:
Karya: Tansiswo Siagian antuk pupulan satua cutet Sonduk Hela
Jasa: Grup Tortor Sangombas (lembaga kelompok penulis di Facebook)
Hadiah Khusus: Ir. H. Soekirman Ompu Abimanyu, Bupati Serdang-Bedagai sebagai penulis bukan dalam bahasa ibunya dalam satua cutet berbahasa Bataknya Parlombu-lombu (Si Gembala Sapi)
Sastra Banjar
Karya: Jamal T. Suryanata antuk novelnya Pembatangan.
Hadiah Samsoedi
Darpan antuk satua rare Nala.
Sastra Sunda
Nazarudin Azhar antuk pupulan sajak 'Miang'
Sastra Jawa
Suharmono K antuk karyané sané mamurda Kakang Kawah Adi ari-ari
Sastra Bali
I Gde Agus Darma Putra antuk karyané sané mamurda Bulan Sisi Kauh
Sastra Lampung
Muhammad Harya Ramdhoni antuk karyané sané mamurda Semilau, Sang Rumpun Sajak
Sastra Batak
Panusunan Simanjuntak antuk pupulan puisinya Bangso nu Jugul Do Hami
Sastra Banjar
Hatmiati Masy'ud antuk pupulan satua cutetnya Pilanggur
Sastra Sunda
Eris Risnandar, sané nyurat koleksi puisi Sunda Serah.
Sastra Jawa
Sunaryata Soemardjo antuk novelnya Tembang Raras ing Tepis Ratri.
Sastra Bali
I Ketut Sandiyasa antuk pupulan cerita pendek, Kupu-kupu Kuning Ngindang.
Sastra Sunda
H.D. Bastaman antuk karyané sané mamurda Nganjang ka Pangéto
Sastra Bali
Ida Bagus Pawanasuta antuk karyané sané mamurda Tresna tuare Teked
Sastra Batak
Robinson Siagian antuk karyané sané mamurda Guru Honor
Sastra Jawa
Irul S. Budianto antuk karyané sané mamurda Kalung
Sastra Lampung
Semacca Andanant antuk karyané sané mamurda Lapah Kidah Sangu Bismillah
Sastra Madura
Mat Toyu antuk karyané sané mamurda Kerrong ka Omba
Hadiah "Samsudi"
Budi Riyanto Karung antuk satua rarenya Obrolan Adé Érik jeung Lanceukna (6 jilid)

Pustaka[uah | uah wit]

  1. 1,0 1,1 Anggraeni, Vita Ayu. "Inilah Pemenang Anugerah Sastra Rancagé 2019". Good News From Indonésia (ring Indonesia). Kaaksés 2020-01-13.
  2. Agnes, Tia. "Ini 7 Sastrawan Pemenang Anugerah Sastra Rancage 2018". detikhot (ring Indonesia). Kaaksés 2020-01-13.
  3. Junaidi, Moh (2020-01-31). "Penerima Hadiah Sastra Rancagé 2020". Beritabaru.co (ring Indonesia). Kaaksés 2020-11-11.

Wit pustaka[uah | uah wit]